จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,574.9713,080.5833.2 %5.086.62261.25-201.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,261.452,254.0030.9 %5.0699.57220.1668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,174.551,754.0044.7 %5.0661.5493.0685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,027.25291.1397.1 %5.02,391.441,160.8751.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,189.721,866.0064.0 %5.0306.3061.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,138.711,065.0074.3 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,027.56694.0082.8 %5.0200.4674.8662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,122.241,117.0072.9 %5.0403.3563.6584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,954.98981.0075.2 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,299.51686.0089.1 %5.0297.51133.0055.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,932.72817.0079.2 %5.0323.0630.3490.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,724.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,175.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,342.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5623.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,898.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5984.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ1,269.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,111.872,032.0034.7 %5.0585.48288.8050.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,317.122,699.0037.5 %5.01,060.881,376.62-29.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,354.173,378.0022.4 %5.0708.74766.84-8.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,907.703,466.0029.4 %5.01,251.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)ไม่ครบ3,345.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ3,429.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,874.7511,286.215.0 %2.54,209.604,713.15-12.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,473.55659.0081.0 %5.0604.49447.3526.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,800.193,894.90-2.5 %0.0794.65505.4936.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ4,300.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,900.00ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,508.671,746.0061.3 %5.0927.77332.7364.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,511.4310,352.79-37.8 %0.01,612.3484.2094.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ476.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,273.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5813.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,524.002,755.0050.1 %5.0965.80421.9956.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,252.772,559.0051.3 %5.01,384.15705.5549.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,332.543,553.0043.9 %5.0737.61119.1683.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี19,779.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5509.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ783.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ101.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,951.1418,761.0041.3 %5.02,323.16598.5074.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,539.861,169.0067.0 %5.0585.48209.3064.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,138.751,424.0065.6 %5.0629.06171.0072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,526.12272.0092.3 %5.0870.72644.0026.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี8,442.464,897.0042.0 %5.0536.84488.419.0 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1522,090.6615,733.1097.0 %5.0930.26687.2926.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 338,056.1712,146.0068.1 %5.01,396.951,003.6228.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี80,636.40110,077.01-36.5 %0.01,341.471,082.6019.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไม่ครบ48,255.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,633.3743,440.00-51.7 %0.0946.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,384.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5747.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,634.083,421.1026.2 %5.0805.91482.8240.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)ไม่ครบ10,760.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,412.591,326.0061.1 %5.0623.51201.5067.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี37,948.8213,915.0063.3 %5.03,690.375,651.02-53.1 %0.0
รวม 899,683 299,568 0.00 % 33,214 23,153 0.00 %