จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,949.24876.0070.3 %5.0452.3762.6786.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,918.3913,080.5834.3 %5.086.62261.25-201.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,318.662,254.0032.1 %5.0699.57220.1668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,230.251,843.0042.9 %5.0661.5451.5392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,203.17291.1397.1 %5.02,391.441,160.8751.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,280.771,866.0064.7 %5.0306.3061.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,189.79599.0085.7 %5.0327.8595.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,098.34879.0078.6 %5.0374.4250.1086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,211.321,065.0074.7 %5.0209.6971.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,098.22694.0083.1 %5.0200.4674.8662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,429.62898.0079.7 %5.0231.1495.0058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,194.561,117.0073.4 %5.0403.3563.6584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,024.36981.0075.6 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,410.03686.0089.3 %5.0297.51133.0055.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,001.71817.0079.6 %5.0323.0630.3490.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,877.424,093.6753.9 %5.01,175.591,305.34-11.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,401.601.00100.0 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,966.722,965.0025.3 %5.0984.81665.0032.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,143.171,269.0069.4 %5.0699.57576.9717.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,166.462,032.0035.8 %5.0585.48764.40-30.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,392.862,699.0038.6 %5.01,060.881,376.62-29.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,697.033,378.0028.1 %5.0708.74766.84-8.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,993.803,466.0030.6 %5.01,251.041,061.5015.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,407.533,345.6038.1 %5.01,022.85769.2824.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,900.023,429.0775.3 %5.01,612.34248.1784.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,083.0811,286.216.6 %3.04,209.604,713.15-12.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,858.351,697.0056.0 %5.0870.72886.35-1.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,640.867,295.294.5 %2.02,201.84941.4557.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,569.551,250.0065.0 %5.0756.6272.3490.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,534.49659.0081.4 %5.0604.49447.3526.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,866.863,894.90-0.7 %0.0794.65505.4936.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,086.124,300.0039.3 %5.01,688.411,900.00-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,106.327,151.0045.4 %5.01,289.071,379.02-7.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,587.771,746.0061.9 %5.0927.77332.7364.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,643.2110,352.79-35.5 %0.01,612.3484.2094.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,189.1414,701.893.2 %1.52,424.83476.3580.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,401.031,892.0074.4 %5.0813.67401.8550.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,829.503,951.9418.2 %5.0851.70731.6514.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,620.912,755.0051.0 %5.0965.80421.9956.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,344.932,559.0052.1 %5.01,384.15705.5549.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,443.643,553.0044.9 %5.0737.61119.1683.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,126.9314,068.0030.1 %5.0509.63566.20-11.1 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 82,721.1783,151.20-0.5 %0.01,310.49669.5448.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,706.05783.0071.1 %5.0471.38101.6578.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,774.612,534.0032.9 %5.0627.35262.8858.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,511.6818,761.0042.3 %5.02,323.16598.5074.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,601.961,169.0067.5 %5.0585.48209.3064.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,857.924,550.006.3 %3.0927.77535.8842.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,211.361,424.0066.2 %5.0629.06171.0072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,587.984,014.40-11.9 %0.0870.721,143.00-31.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี8,590.574,897.0043.0 %5.0536.84488.419.0 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,461.531.00100.0 %5.02,135.280.90100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1531,250.1315,733.1097.0 %5.0930.26687.2926.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 259,206.1713,264.8977.6 %5.01,110.83438.5560.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 338,723.8212,146.0068.6 %5.01,396.951,003.6228.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,533.801.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี82,051.07110,077.01-34.2 %0.01,341.471,368.00-2.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี126,479.2148,255.2161.8 %5.0822.541,620.23-97.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,135.7143,440.00-49.1 %0.0946.570.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,811.8925,554.00-3.0 %0.0747.11724.323.1 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง42,084.6812,147.5271.1 %5.0766.16588.8023.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง76,622.071.00100.0 %5.0689.631.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,375.091.00100.0 %5.01,885.850.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,715.383,421.1027.4 %5.0805.91482.8240.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)9,180.4310,760.00-17.2 %0.02,281.9731.0798.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,472.461,326.0061.8 %5.0623.51201.5067.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,614.5913,915.0064.0 %5.03,690.375,651.02-53.1 %0.0
รวม 1,523,719 579,066 62.00 % 68,532 41,635 39.25 %