จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,196.48169.0096.0 %5.0558.70228.7559.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ214.23ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,694.855,120.0078.4 %5.0381.67231.3139.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,222.5610,829.6081.7 %5.0983.67520.2247.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,918.851,758.0039.8 %5.0293.52177.7539.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,503.821.00100.0 %5.0470.3547.6989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,135.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5300.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเบตง12,905.028,605.8933.3 %5.0998.36423.7057.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,263.162,184.0033.1 %5.0591.12551.006.8 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74277.4030.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,278.191,851.0064.9 %5.01,383.232,054.85-48.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,712.121,350.0063.6 %5.0640.18241.3062.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,079.311,968.0036.1 %5.0596.73616.04-3.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา7,311.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,188.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,272.652,078.0036.5 %5.0634.76293.9153.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,146.652,734.0034.1 %5.0977.05278.0771.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,603.62831.0068.1 %5.0463.6236.1492.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,926.80479.0083.6 %5.0501.65304.0839.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยะลา10,183.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,398.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,691.561,752.0052.5 %5.0668.97463.5030.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,414.611,454.0087.3 %5.0672.79384.8042.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,743.214,682.111.3 %0.5920.00285.1369.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,305.742,556.0051.8 %5.0767.92281.8463.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา6,031.202,983.5050.5 %5.0996.07371.9562.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาไม่ครบ3,132.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ยะลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,642.923,507.2024.5 %5.0653.78313.5052.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,814.992,771.0027.4 %5.0656.95359.1645.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,123.371,953.0037.5 %5.0459.23106.4076.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,331.124,833.28-11.6 %0.0996.07591.3040.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,291.431,218.0071.6 %5.01,091.15421.8061.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา12,500.1713,528.32-8.2 %0.01,021.43540.9447.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา19,910.647,191.9263.9 %5.0428.3036.6191.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ786.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 192,359.6917,827.2580.7 %5.0994.17533.1046.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 232,728.0012,039.1763.2 %5.01,131.17351.1569.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2ไม่ครบ3,721.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา64,240.7963,947.000.5 %0.51,270.961,254.481.3 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา21,167.732.00100.0 %5.0613.471.9099.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,320.7017,208.0029.2 %5.0649.551,658.70-155.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง32,128.2319,924.0038.0 %5.0937.52371.4560.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลาไม่ครบ7,469.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,503.65ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา52,928.7638,765.2926.8 %5.0956.86527.1944.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 1,844.863,651.00-97.9 %0.0843.94532.9536.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,209.54229.0089.6 %5.0224.93330.22-46.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 542,453 261,982 0.00 % 26,831 16,000 0.00 %