จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,137.79169.0095.9 %5.0558.70228.7559.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04214.2379.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,363.455,120.0078.1 %5.0381.67231.3139.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,394.2710,829.6081.5 %5.0983.67520.2247.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,878.031,758.0038.9 %5.0293.52177.7539.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,454.81101.0097.1 %5.0470.3547.3489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,239.4416,804.0130.7 %5.01,909.88501.1073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,871.77501.0087.1 %5.0172.92102.6040.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,828.06519.0086.4 %5.0182.3374.1059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,828.87239.0093.8 %5.0245.06113.0553.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,820.57530.0086.1 %5.0258.15108.3058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,794.37285.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,077.22524.0087.1 %5.0300.3493.1069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.63123.5074.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,724.538,605.8932.4 %5.0998.36423.7057.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,217.532,184.0032.1 %5.0591.12551.006.8 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74277.4030.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,204.371,851.0064.4 %5.01,383.232,054.85-48.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,660.201,350.0063.1 %5.0640.18241.3062.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,036.241,968.0035.2 %5.0596.73616.04-3.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา7,209.112,923.0059.5 %5.01,188.75106.4091.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,656.436,608.0013.7 %5.01,464.32359.6975.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,857.70655.0086.5 %5.01,281.31910.1029.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,226.882,078.0035.6 %5.0634.76293.9153.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,371.3513,000.009.5 %4.51,376.39332.5075.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,088.662,734.0033.1 %5.0977.05278.0771.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,567.20831.0067.6 %5.0463.6236.1492.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,885.86479.0083.4 %5.0501.65304.0839.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,016.903,048.0024.1 %5.0939.02485.3048.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา10,041.398,939.4011.0 %5.02,398.28452.3581.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,435.535,133.1650.8 %5.02,137.03604.3271.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,639.931,752.0051.9 %5.0668.97463.5030.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา11,198.785,824.1348.0 %5.01,189.13139.8788.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,254.961,454.0087.1 %5.0672.79384.8042.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,676.884,682.11-0.1 %0.0920.00285.1369.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,231.542,556.0051.1 %5.0767.92281.8463.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,946.852,983.5049.8 %5.0996.07371.9562.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,039.493,078.90-1.3 %0.0520.6774.7985.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,814.613,132.0071.0 %5.0905.06497.4445.0 %5.0
รจก.ยะลา 45,915.0147,394.81-3.2 %0.01,056.33692.6034.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,577.993,507.2023.4 %5.0653.78313.5052.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,761.632,771.0026.3 %5.0656.95359.1645.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,079.691,953.0036.6 %5.0459.23106.4076.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,270.554,833.28-13.2 %0.0996.07591.3040.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,231.411,218.0071.2 %5.01,091.15421.8061.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา12,325.3413,528.32-9.8 %0.01,021.43540.9447.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา19,632.177,191.9263.4 %5.0428.3036.6191.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต314,872.845,991.5059.7 %5.01,861.82786.6057.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 191,067.9517,827.2580.4 %5.0994.17533.1046.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 232,270.2712,039.1762.7 %5.01,131.17351.1569.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,601.663,653.8396.1 %5.0548.29585.00-6.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา63,342.3263,947.00-1.0 %0.01,270.961,254.481.3 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,833.3722,093.0020.6 %5.0648.50171.9573.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,871.6814,887.0028.7 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,980.5517,208.0028.2 %5.0649.551,658.70-155.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง31,678.8819,924.0037.1 %5.0937.52371.4560.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,996.097,469.9732.1 %5.02,901.452,503.6513.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา52,188.5038,765.2925.7 %5.0956.86527.1944.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 1,819.063,651.00-100.7 %0.0843.94532.9536.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,178.64229.0089.5 %5.0224.93330.22-46.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา82,894.5919,239.9976.8 %5.021,480.7813,368.8037.8 %5.0
รวม 941,082 454,553 51.70 % 73,323 39,803 45.72 %