จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,488.25706.0079.8 %5.0351.75146.8358.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,510.369,899.9051.7 %5.054.8060.51-10.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,643.297,323.26-57.7 %0.069.3257.6116.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ2,023.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ145.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,509.071,304.0062.8 %5.0551.590.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,597.1610,656.0027.0 %5.01,585.09393.1975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,174.531.00100.0 %5.0219.6824.2789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,173.87618.0085.2 %5.0311.9362.9279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,640.08339.0090.7 %5.0222.7147.6078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,556.86321.0091.0 %5.0150.7241.0372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,730.17210.0094.4 %5.0331.2549.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง12,663.84350.0097.2 %5.0204.5873.2064.2 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,711.4814,419.32-48.5 %0.01,354.77452.1166.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,098.382,850.5930.4 %5.01,017.151,253.05-23.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,531.01566.0077.6 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,775.171,912.0049.4 %5.0577.24384.6633.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด6,189.891,735.0072.0 %5.0805.43637.5820.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,605.901,510.0067.2 %5.0691.33319.2753.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด11,350.621,344.0088.2 %5.01,090.672,979.01-173.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,733.293,456.00-99.4 %0.0413.84724.77-75.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,834.901,298.0066.2 %5.0938.54533.5643.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,121.862,418.6022.5 %5.0544.36393.0227.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,197.5612,592.63-142.3 %0.01,014.61224.1177.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,417.441,373.003.1 %1.5691.33580.1516.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,197.88706.0077.9 %5.0672.32104.4784.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,634.15819.0068.9 %5.0425.11316.4325.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,320.942,497.8724.8 %5.0710.350.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,633.4426,472.00-471.3 %0.01,128.701,738.09-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,663.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,550.022,229.0037.2 %5.0482.16393.9818.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ2,963.521,083.0063.5 %5.0482.16602.44-24.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,418.383,722.40-8.9 %0.0704.05215.6769.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,137.101,834.0041.5 %5.0342.29398.22-16.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,087.291,642.0046.8 %5.0526.25197.5762.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด553.142,812.75-408.5 %0.0279.4563.3777.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,135.602,336.0025.5 %5.0643.40362.2843.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 528,488.1937,709.5592.9 %5.0601.541,203.55-100.1 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 5,347.195,406.00-1.1 %0.0203.89315.30-54.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,777.851,105.0060.2 %5.0387.08184.7752.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,896.242,419.0050.6 %5.01,128.70551.1551.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,063.991,165.0062.0 %5.0615.27240.2161.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,197.843,336.0020.5 %5.0783.78469.4940.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,030.901,757.0042.0 %5.0596.25148.3975.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,114.741,486.3863.9 %5.0380.73476.75-25.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,051.6416.6899.8 %5.01,332.20288.2878.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,667.7926,129.7578.5 %5.0973.231,392.70-43.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,511.9711,284.0039.0 %5.0566.83774.77-36.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่17,390.777,754.0055.4 %5.0559.34195.7265.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,606.7114,543.89-91.2 %0.01,302.75790.2939.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,113.372,461.2020.9 %5.0472.241,004.83-112.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,522.49636.4874.8 %5.0219.27148.4132.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,944.2310,417.0041.9 %5.03,550.441,959.7544.8 %5.0
รวม 925,612 250,984 72.88 % 34,232 25,165 26.49 %