จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,460.99748.0083.2 %5.0509.58155.8269.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,973.2914,120.00-8.8 %0.0169.0093.4744.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบ1,322.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ175.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,598.721,242.0065.5 %5.0585.6446.7592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,384.2311,740.0018.4 %5.01,593.47529.1566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,764.151,283.0073.1 %5.0365.8565.8482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,095.70273.0094.6 %5.0220.9776.0865.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,312.68604.0054.0 %5.0360.4476.9478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,264.08286.0094.6 %5.0302.5576.2674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,386.19570.0087.0 %5.0262.2977.6970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,006.90421.0089.5 %5.0218.5968.4068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,011.36302.0094.0 %5.0284.738.9196.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,235.853,477.18-7.5 %0.0661.69207.1068.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5848.4582.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ739.82388.0047.6 %5.0479.99171.1964.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,613.28450.0082.8 %5.0399.70226.1043.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,985.431,361.0065.9 %5.0889.88906.98-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,136.991,902.0039.4 %5.0497.781,068.07-114.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,274.001.00100.0 %5.0547.591.8599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,878.112,136.0044.9 %5.0870.871,193.01-37.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,343.244,184.04-78.6 %0.0519.43625.18-20.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,912.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,308.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,413.075,829.81-32.1 %0.0889.88536.1539.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร13,380.3712,810.604.3 %2.04,445.90227.2794.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,743.581,996.0057.9 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,304.97958.0071.0 %5.0699.7346.7593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,924.051,307.0066.7 %5.0547.59463.4015.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,639.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5661.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,094.411.00100.0 %5.01,308.231,468.93-12.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,416.602,121.0012.2 %5.01,118.07275.8375.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,629.608,646.00-86.8 %0.0982.4157.8894.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,493.511,488.0066.9 %5.0699.74176.7974.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,867.922,281.0041.0 %5.0832.83325.3760.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,413.984,691.0013.4 %5.0767.35311.6959.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,306.532,790.7547.4 %5.01,003.98278.3072.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,125.892,640.0015.5 %5.0490.5687.2782.2 %5.0
สพ.ยโสธร10,920.662,134.0080.5 %5.0642.67299.0053.5 %5.0
รจจ.ยโสธร37,482.8422,780.1239.2 %5.0750.43375.2550.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,708.37445.0083.6 %5.0414.50245.9440.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,600.552,055.0042.9 %5.0661.70553.1816.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,819.84803.0071.5 %5.0471.54300.4736.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,854.054,651.20-20.7 %0.0813.82381.1153.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,366.511,762.0047.7 %5.0680.7026.0596.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,748.393,608.1073.8 %5.03,837.32287.7992.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,504.2219,164.57-248.2 %0.01,626.08548.0466.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,117.2471.5299.3 %5.01,309.14580.3055.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,260.994,681.80-43.6 %0.0318.63142.5055.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร90,216.0450,034.2744.5 %5.01,692.551,303.1523.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ30,961.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ24,120.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,370.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,690.1819,480.00-153.3 %0.01,555.431,367.6512.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,345.50125.1096.3 %5.0680.70527.4422.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,689.69581.0078.4 %5.0414.48145.4364.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,815.2515,081.0060.1 %5.03,879.222,386.9038.5 %5.0
รวม 391,720 240,506 38.60 % 44,304 19,452 56.09 %