จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,591.53373.0085.6 %5.0380.7946.7387.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ25,248.6314,731.3841.7 %5.0159.85175.05-9.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,895.341,047.0063.8 %5.0494.88208.3857.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,088.691,947.0037.0 %5.0570.951.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,048.025,989.0025.6 %5.01,673.88736.6456.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,100.23959.0081.2 %5.0212.8074.7664.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,860.18461.0088.1 %5.0239.8862.1974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,426.56331.0090.3 %5.0356.1446.8886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,458.35607.0082.4 %5.0231.1062.2973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,670.20355.0090.3 %5.0177.9662.8364.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,316.062,035.0052.9 %5.0913.24687.1624.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,810.751,344.0064.7 %5.0818.161,083.93-32.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,198.53700.0078.1 %5.0608.99171.0071.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,357.73703.5079.0 %5.0589.97267.1554.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,610.202,545.0044.8 %5.01,179.47948.1019.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,859.602,500.0068.2 %5.01,705.81475.0072.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,420.371,362.9060.2 %5.0666.03527.2520.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,182.802,739.3134.5 %5.0837.18153.8081.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,062.867,166.5011.1 %5.01,673.88157.7090.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,526.901,824.0048.3 %5.0704.07222.3068.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,391.091,514.0055.4 %5.0685.0540.9094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,836.98513.0081.9 %5.0475.87283.1240.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,185.891,845.0042.1 %5.0608.99117.9780.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,523.502,207.5660.0 %5.01,502.742,152.96-43.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,117.761,068.0085.0 %5.0989.31614.8937.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,368.011,873.0057.1 %5.0647.02373.7742.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,837.6514,404.959.0 %4.51,806.99137.4792.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,200.671,074.0066.4 %5.0475.87626.69-31.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,773.912,814.0025.4 %5.0799.15619.8422.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,706.391,634.0055.9 %5.0818.16610.6125.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,951.501,419.0064.1 %5.0875.21323.9563.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,037.252,511.0017.3 %5.0513.9162.2987.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,230.861,555.0086.2 %5.0659.07311.4752.7 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 39,063.8132,807.5016.0 %5.0748.26553.5126.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,600.08530.0079.6 %5.0380.79113.4370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,059.801,957.5036.0 %5.0532.92309.8141.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,655.01475.0082.1 %5.0399.81417.58-4.4 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,246.574,054.7022.7 %5.0796.59580.1927.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,562.901,000.0078.1 %5.0608.9999.2983.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,339.053,023.0030.3 %5.0856.19200.4576.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ92,637.1917,536.0081.1 %5.01,447.08812.9543.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,637.662,562.7073.4 %5.0302.84158.7547.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ114,597.2869,152.9939.7 %5.0739.53937.28-26.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน45,474.066,440.0085.8 %5.0563.671,016.92-80.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,988.5713,388.88-11.7 %0.01,432.861,792.65-25.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,227.172,055.0036.3 %5.0627.99373.5640.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,816.64723.0074.3 %5.0418.85333.4420.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,995.5013,238.0122.1 %5.04,521.172,262.2550.0 %5.0
รวม 537,796 253,097 52.94 % 39,430 22,408 43.17 %