จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,582.45601.0076.7 %5.0607.45129.3378.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,626.5115,763.0019.7 %5.071.75170.18-137.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,622.483,551.3223.2 %5.051.240.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,915.251,420.0051.3 %5.0740.56245.7766.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,087.001,525.0050.6 %5.0797.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,694.0211,719.0020.2 %5.03,364.77840.7575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,159.852,763.0046.5 %5.0400.2742.7589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,758.39801.0083.2 %5.0335.0012.4496.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,858.74575.0088.2 %5.0273.0646.7482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,933.81529.0086.6 %5.0223.1487.6560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,787.72405.0089.3 %5.0260.4648.7081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,807.05520.0086.3 %5.0484.4593.5980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,636.73235.0093.5 %5.0239.552.8098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,728.21912.0075.5 %5.0440.5079.6181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,724.94353.0090.5 %5.0240.7332.9686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,718.07324.0091.3 %5.0450.079.7697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,738.17463.0087.6 %5.0478.7567.9685.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,935.896,435.997.2 %3.51,634.312,091.90-28.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,192.583,035.0027.6 %5.01,234.98928.2624.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,110.331,466.0052.9 %5.0816.63355.5856.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,453.3721,929.74-63.0 %0.05,340.474,137.3522.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,872.44958.0066.6 %5.0683.51731.96-7.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,074.811,742.0071.3 %5.01,577.253,709.20-135.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,463.683,429.00-39.2 %0.0558.951,185.60-112.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,496.671,522.0072.3 %5.01,786.44619.8165.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,668.611,938.0047.2 %5.01,025.80369.8363.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,303.4911,020.00-32.7 %0.01,900.54293.5484.6 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง43,983.28105,052.99-138.8 %0.0207.2865.8568.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,401.553,140.0028.7 %5.01,273.01630.8050.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,987.644,819.17-20.9 %0.01,427.58115.0091.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,904.8012,013.0028.9 %5.06,963.863,779.6045.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,792.744,099.6214.5 %5.02,180.5723.9998.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,051.041,970.0035.4 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,505.971,080.0069.2 %5.0892.6994.0589.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,733.10928.0066.0 %5.0664.50456.8331.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,422.014,260.00-24.5 %0.0930.72307.3367.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,142.1040,254.00-555.4 %0.01,672.351,096.7034.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,055.776,400.00-5.7 %0.02,004.24571.9671.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,451.373,012.0012.7 %5.0911.7197.8689.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,823.8810,624.26-82.4 %0.01,370.16186.9686.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,121.649,726.0054.0 %5.02,249.16184.0091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,974.133,400.0014.4 %5.01,158.91474.0059.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,950.493,277.0017.0 %5.01,139.90312.2372.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,025.952,833.0029.6 %5.01,082.85289.9873.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,030.142,173.2164.0 %5.01,482.19152.0289.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,546.443,726.00-5.1 %0.0949.7431.1696.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง35,967.167,296.0079.7 %5.0683.14348.6549.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,556.741.00100.0 %5.0512.121.8599.6 %5.0
รจก.ลำปาง 60,647.9545,719.7824.6 %5.01,290.29793.7238.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 32,836.5934,960.88-6.5 %0.0957.40307.7767.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,318.501,126.0051.4 %5.0328.44157.9251.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,548.492,434.0031.4 %5.0548.25279.2049.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,463.3721,038.00-2.8 %0.01,505.921,358.509.8 %4.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,695.811,451.0060.7 %5.0778.58218.1272.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,192.915,797.00-11.6 %0.01,501.19628.8458.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,029.232,793.0030.7 %5.01,025.80299.7970.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,657.743,658.00-0.0 %0.01,044.82113.3289.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,587.547,046.00-53.6 %0.0891.8658.5093.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง33,116.015,243.2484.2 %5.01,527.03275.0782.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 136,116.8619,488.0046.0 %5.01,703.80900.4847.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 295,059.0210,848.0088.6 %5.0682.50913.87-33.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 312,065.8014,525.51-20.4 %0.01,545.18511.9466.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง276.133,995.38-1,346.9 %0.0346.24190.0045.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง87,954.9998,071.20-11.5 %0.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง55,719.5546,784.0016.0 %5.01,050.04327.8568.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,018.8815,361.0026.9 %5.0911.991,407.13-54.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา65,386.0118,768.0071.3 %5.0913.78744.6018.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน38,401.4524,942.4635.0 %5.01,040.89485.3753.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,170.147,298.00-18.3 %0.02,273.102.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,549.174,724.00-3.8 %0.01,120.88580.7148.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,803.571,288.0054.1 %5.0683.51352.7348.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,996.5014,191.7345.4 %5.07,123.027,391.22-3.8 %0.0
รวม 967,991 737,573 23.80 % 88,545 45,572 48.53 %