จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,595.11907.0065.0 %5.0493.1784.9782.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,387.276,875.9139.6 %5.073.84155.21-110.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,270.113,685.0013.7 %5.0702.3782.3388.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,223.621,518.0052.9 %5.0721.37126.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์30,392.8115,749.6348.2 %5.04,410.47543.8887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,846.12571.0085.2 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,813.60512.0091.2 %5.0211.770.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,005.63746.0081.4 %5.0182.4733.3881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,868.76473.0087.8 %5.0293.8357.5080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,785.05223.0094.1 %5.0264.4062.5176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,690.73675.0085.6 %5.0325.4687.9773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,957.41450.0088.6 %5.0451.5193.4679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,207.16279.0093.4 %5.0595.7695.4684.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,787.805,579.2459.5 %5.01,501.042,205.90-47.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด4,182.48903.5078.4 %5.0617.40261.2557.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,894.472,726.0044.3 %5.0968.59580.2340.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,676.951,635.0055.5 %5.01,524.96372.3575.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,446.041,906.0044.7 %5.0740.38355.8051.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์3,283.981,730.0047.3 %5.0436.14599.36-37.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,174.072,760.0055.3 %5.0798.76692.6013.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,662.692,628.0028.2 %5.0529.00269.9349.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,541.213,571.0052.6 %5.02,413.801,747.3927.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,614.042,579.2161.0 %5.01,126.81350.7068.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์12,987.3912,993.00-0.0 %0.01,559.40112.2192.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,545.117,542.9039.9 %5.02,211.44971.8556.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,376.112,032.0039.8 %5.0797.43280.2564.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,763.30395.0077.6 %5.062.2275.13-20.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,274.611,668.0049.1 %5.0825.0097.2488.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,071.56329.0089.3 %5.0626.31316.8449.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,876.163,086.8074.0 %5.0873.52534.4338.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,151.234,278.0064.8 %5.01,900.701,149.9139.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,030.616,232.0011.4 %5.01,120.72444.9660.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,414.764,257.0062.7 %5.0854.50226.3273.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,588.379,626.0029.2 %5.01,577.1162.4096.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,996.831,134.0071.6 %5.01,006.61664.0034.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,865.652,997.0022.5 %5.0987.61647.0434.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์7,202.553,462.0051.9 %5.01,310.88413.2868.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,773.411,160.0069.3 %5.0930.54144.6484.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์6,356.924,700.0026.1 %5.0270.4132.9187.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,332.262,680.0076.4 %5.0835.48448.0446.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 42,786.9730,639.4128.4 %5.0899.89293.3467.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,688.711,262.0053.1 %5.0531.21113.7878.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,255.632,592.0020.4 %5.0740.40525.4529.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,023.331,372.0054.6 %5.0607.29264.1856.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,358.614,460.46-2.3 %0.0969.90459.6752.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,919.501,382.0064.7 %5.0798.69179.5677.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,321.596,319.5713.7 %5.0987.61402.2359.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์13,411.832,860.0078.7 %5.0358.37294.5017.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 183,178.0320,224.5875.7 %5.01,398.36377.6073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 247,810.249,986.6379.1 %5.01,884.481,104.6441.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,697.154,726.3417.0 %5.0266.27155.5241.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์68,215.1772,905.01-6.9 %0.01,425.88866.6339.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์96,646.7339,863.0058.8 %5.0888.38382.3357.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์301,667.9724,231.9192.0 %5.0736.59615.4816.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย38,124.2510,816.0071.6 %5.0773.40559.8627.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์196,491.6918,781.0690.4 %5.02,397.781,466.3238.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,876.232,897.0040.6 %5.0797.451,452.46-82.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,295.02908.0072.4 %5.0629.76232.8263.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,757.3812,039.0071.2 %5.05,464.672,961.2545.8 %5.0
รวม 1,241,440 395,521 68.14 % 59,995 28,189 53.01 %