จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,387.29448.0081.2 %5.0445.43205.0354.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,520.105,486.0027.0 %5.042.81118.01-175.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,062.091,533.0049.9 %5.0470.10176.1262.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,158.391,213.8061.6 %5.0692.63104.8584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,755.979,242.005.3 %2.51,833.59664.0563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,339.481,822.0058.0 %5.0385.74108.6371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,732.40932.0075.0 %5.0402.0792.7476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,834.51585.0084.7 %5.0249.8762.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,672.69353.0090.4 %5.0295.2293.2268.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,735.78500.0086.6 %5.0448.5392.8379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,662.23398.0089.1 %5.0207.6178.0562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,659.89115.0096.9 %5.0486.3677.9884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,582.72304.0091.5 %5.0479.0579.0983.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,268.992,569.6251.2 %5.01,206.071,309.10-8.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,998.421,567.0060.8 %5.01,054.45855.0018.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,885.191,189.0058.8 %5.0654.60267.8359.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,646.601,698.0035.8 %5.0559.5294.2583.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,475.182,053.0040.9 %5.0901.811,717.60-90.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,964.004,503.70-129.3 %0.0518.421,128.55-117.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,024.775,594.0038.0 %5.01,472.29267.9081.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,371.703,123.0028.6 %5.0996.89274.5572.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,349.669,471.07-1.3 %0.01,320.16206.5484.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,920.434,097.4516.7 %5.01,164.28242.2579.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,550.79727.0053.1 %5.057.76109.16-89.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,183.47914.0071.3 %5.0787.7149.5693.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,837.32924.0067.4 %5.0616.57248.8059.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,357.692,194.0034.7 %5.0844.76165.1680.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,796.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,415.241,729.88-22.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,977.644,642.76-16.7 %0.01,110.99301.1372.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,260.041,200.0063.2 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,077.228,685.20-42.9 %0.01,263.62189.5085.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,013.341,295.0057.0 %5.0442.36347.9821.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,660.8813,000.00-255.1 %0.0958.86633.2734.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,561.652,140.0039.9 %5.0768.70406.0847.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,975.521,953.0050.9 %5.0863.7749.5694.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,744.792,047.0025.4 %5.0533.2433.6193.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,549.752,245.0080.6 %5.01,038.35487.6853.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา33,511.2129,979.7510.5 %5.0879.48567.6035.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,558.37779.0069.6 %5.0529.24255.7151.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,633.682,905.4820.0 %5.0730.67398.3445.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,759.76620.0077.5 %5.0597.55165.2572.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,530.413,623.0420.0 %5.01,187.051,067.0310.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,950.091,706.0042.2 %5.0597.55213.3864.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,261.682,487.0023.8 %5.0768.70155.9179.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 176,347.7211,646.3284.7 %5.01,193.82608.0249.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2217,813.4812,312.8594.3 %5.02,101.88494.2576.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,453.103,389.001.9 %0.5319.5420.0093.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา148,713.0911,510.9592.3 %5.01,263.59291.5476.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา46,832.4641,123.0012.2 %5.0907.99218.5075.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ22,620.9613,160.0041.8 %5.0829.19428.5348.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้25,821.9613,261.9248.6 %5.0639.13385.1839.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,772.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,159.4913,368.65-1,053.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,031.211,480.0051.2 %5.0711.65670.795.7 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,592.32633.0075.6 %5.0483.46239.6550.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,188.8211,185.5126.4 %5.04,078.251,266.6668.9 %5.0
รวม 772,379 262,567 66.01 % 46,717 34,092 27.03 %