จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,655.71661.0075.1 %5.0648.68173.6073.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,406.0413,653.0033.1 %5.077.53248.27-220.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,242.3011,450.94-58.1 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,166.893,429.0017.7 %5.01,009.99244.5575.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,024.142,387.0021.1 %5.0800.8491.5388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย22,760.0712,666.6044.3 %5.02,911.59447.4384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,568.442,309.7049.4 %5.0389.03134.9165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,356.59823.0081.1 %5.0335.1189.0973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,772.101,091.0077.1 %5.0399.8981.2979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,105.62602.0085.3 %5.0418.1183.4180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,050.17423.0089.6 %5.0544.2573.6086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,792.74436.0088.5 %5.0571.0279.6986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,678.34449.0087.8 %5.0344.9871.3379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,058.66384.0090.5 %5.0419.3370.2183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,965.29728.0081.6 %5.0393.2573.2381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,783.36634.0083.2 %5.0263.4363.8875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,058.66633.0084.4 %5.0267.0667.5374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,851.18354.0090.8 %5.0280.2868.0475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,966.99535.0086.5 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,802.04320.0091.6 %5.0252.7163.1275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,050.17124.0096.9 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,571.14384.0089.2 %5.0177.1167.4461.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย58,531.3243,046.5926.5 %5.02,513.73729.6671.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,195.437,794.0040.9 %5.01,390.52675.8451.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ4,668.4127,806.20-495.6 %0.01,189.67600.3049.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,987.346,696.5025.5 %5.02,112.922,231.55-5.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,763.732,366.0050.3 %5.0743.76355.3852.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,186.213,250.1037.3 %5.01,314.241,175.9610.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,537.021,910.0046.0 %5.0914.911,030.06-12.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,273.631,992.8039.1 %5.0857.86591.7531.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,276.601,780.0082.7 %5.03,805.342,009.1447.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,035.883,883.33-27.9 %0.0723.731,367.31-88.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,795.342,918.9349.6 %5.01,918.251,406.2526.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,901.052,865.6941.5 %5.01,485.38621.9058.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,271.9915,647.00-196.8 %0.01,390.31466.4866.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,811.293,070.0019.4 %5.01,105.061,476.84-33.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,468.6114,534.28-38.8 %0.03,949.71570.0085.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,822.466,849.00-79.2 %0.090.450.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,690.10517.0094.7 %5.0477.5464.4386.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,145.93710.0077.4 %5.0857.8687.4789.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,933.60957.0067.4 %5.0705.73342.9551.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,021.933,731.007.2 %3.51,105.0746.3695.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,154.1842,356.90-492.1 %0.02,341.112,517.28-7.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,116.296,321.00-23.5 %0.01,599.48891.3244.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,609.732,534.0029.8 %5.01,009.99266.0073.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,886.0712,287.0631.3 %5.02,978.17169.9594.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,433.1548,972.00-369.4 %0.0781.80349.7755.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,357.292,002.0054.1 %5.01,181.13467.1460.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,805.173,058.0019.6 %5.01,067.04781.9526.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,523.504,698.0537.6 %5.02,112.92756.2664.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,239.483,493.50-7.8 %0.0819.83106.1887.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,924.758,788.0036.9 %5.0549.29449.2518.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,836,466.00100,885.0096.4 %5.025,906.93996.9796.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,248.1565.0398.0 %5.0629.66393.2237.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,923.676,078.0331.9 %5.01,390.31675.4551.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,641.211,493.0067.8 %5.0838.84360.7757.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,964.417,830.00-12.4 %0.01,656.531,147.6630.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,067.941,453.0064.3 %5.01,200.15375.5768.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,084.896,292.0030.7 %5.01,276.21872.9431.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,974.723,125.0065.2 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)75,817.172,279.0197.0 %5.03,266.35925.8271.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 149,747.2015,248.6069.3 %5.02,674.451,310.9351.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 228,147.3416,809.6040.3 %5.02,686.541,279.5952.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 328,178.5212,610.5155.2 %5.02,721.741,013.9262.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 472,551.4613,813.3581.0 %5.01,560.741,972.75-26.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,921.244,291.2074.6 %5.0406.44889.01-118.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,836.4668,912.00-335.1 %0.0808.91558.0531.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย28,664.9730,240.00-5.5 %0.0951.15684.9828.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย129,080.7449,000.0062.0 %5.01,100.531,020.367.3 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,561.9132,685.00-44.9 %0.0981.631,980.00-101.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย33,158.2317,276.0047.9 %5.0829.06894.52-7.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,683.8713,422.0040.8 %5.0851.18187.1478.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง95,151.709,021.0090.5 %5.0778.621,180.00-51.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย16,938.7617,560.83-3.7 %0.02,375.742,650.00-11.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,445.202,798.0018.8 %5.0933.92484.5048.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,657.441,651.0437.9 %5.0743.76191.9574.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 58,538.976,359.0889.1 %5.04,880.443,663.0024.9 %5.0
รวม 3,953,506 782,511 80.21 % 117,552 50,971 56.64 %