จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,567.52547.0078.7 %5.0648.1591.4385.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,866.976,191.4951.9 %5.074.24188.13-153.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,660.833,261.0076.1 %5.092.4961.5133.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,861.1214,864.05-116.6 %0.0126.3091.9727.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,058.032,662.00-29.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,176.951,244.0042.9 %5.0271.2785.0268.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,524.011,675.0052.5 %5.0506.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,527.955,153.9039.6 %5.01,114.65511.7854.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,697.59411.0088.9 %5.0699.6692.2686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,719.39299.0092.0 %5.0319.4329.5390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,768.00232.0093.8 %5.0413.9130.5192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,577.47205.0094.3 %5.0552.7683.8884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,273.90202.0093.8 %5.0697.78110.7284.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,057.162,579.0049.0 %5.01,173.54619.0247.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,524.242,895.0036.0 %5.0544.95399.9526.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน10,827.813,966.5763.4 %5.01,009.45751.4525.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,495.041,675.8032.8 %5.0869.28221.4174.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,444.411,820.0059.0 %5.01,104.53555.6549.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,431.611,306.0061.9 %5.0895.36280.2868.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,927.94763.0073.9 %5.0800.28358.5055.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,429.261,832.0058.6 %5.01,408.78713.5949.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,922.222,623.00-36.5 %0.0429.610.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,496.401,469.0067.3 %5.01,332.73384.7771.1 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,365.391,506.0065.5 %5.0895.3618.3498.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,390.155,188.43-53.0 %0.0933.3998.8989.4 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 68,131.1137,500.9945.0 %5.0462.38635.90-37.5 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 13,757.766,911.0049.8 %5.0643.39351.4045.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,209.192,980.007.1 %3.5895.36204.2577.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,065.401,125.8063.3 %5.079.9493.48-16.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,196.02713.0077.7 %5.0914.3761.7593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,692.28692.0074.3 %5.0686.18117.0482.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,451.501,441.0058.3 %5.0990.44126.2587.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,463.281,932.0056.7 %5.01,332.732.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,575.621.00100.0 %5.01,598.95173.3889.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,006.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5608.25105.3582.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,438.953,886.5112.4 %5.01,009.45154.8584.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,233.122,015.0080.3 %5.0762.24666.9012.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,458.193,173.008.2 %4.01,009.45305.1869.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,519.122,096.0040.4 %5.0914.3747.4494.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,175.441,082.0065.9 %5.0876.34318.0863.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,593.86939.0063.8 %5.0535.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.แม่ฮ่องสอน4,254.121,748.0058.9 %5.0341.33285.5116.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,798.3118,393.2719.3 %5.0851.17857.61-0.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน547.71841.00-53.5 %0.0629.13183.1870.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,099.901,423.0054.1 %5.0838.31334.1060.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,727.33620.0077.3 %5.0667.1740.3394.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,459.613,606.7233.9 %5.0971.42274.0571.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,029.881,009.0066.7 %5.0838.310.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,552.781,946.0145.2 %5.0601.21234.6761.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 121,733.8511,094.4349.0 %5.02,104.22325.7084.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 239,771.5413,571.7165.9 %5.02,240.95342.9184.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,785.30291.5697.7 %5.0226.03227.72-0.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน38,241.5616,037.2858.1 %5.0823.2342.6094.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง35,542.408,204.0076.9 %5.01,190.23489.5258.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,232.9810,679.81-71.3 %0.01,199.12775.1935.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,209.221,639.0048.9 %5.0914.37183.5379.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,688.72502.0081.3 %5.0610.1130.6695.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,723.657,499.0081.6 %5.03,650.743,640.440.3 %0.5
รวม 503,951 230,165 54.33 % 48,395 17,413 64.02 %