จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,568.761,103.0057.1 %5.0452.83135.3270.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,108.334,777.27-16.3 %0.0662.00170.2674.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,090.281,640.0046.9 %5.0662.0146.2093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,894.1013,492.999.4 %4.52,356.99992.3157.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,968.43728.0087.8 %5.0240.5354.1277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,877.71365.0093.8 %5.0197.5132.8783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,756.75426.0092.6 %5.0197.0334.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,012.54376.0090.6 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,903.04710.0081.8 %5.0524.0987.3083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,945.07654.0083.4 %5.0346.9342.7287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,016.65610.0084.8 %5.0226.1018.0592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,110.03353.0091.4 %5.0236.1432.1086.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,369.856,158.363.3 %1.51,004.29943.136.1 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,836.151,426.0079.1 %5.01,004.28678.7732.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,185.39861.0073.0 %5.01,015.83784.4122.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,418.45992.0077.5 %5.0738.04714.693.2 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,333.382,268.0075.7 %5.02,316.391,364.7441.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี32,355.674,489.4886.1 %5.0689.861,388.24-101.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,478.574,165.797.0 %3.51,194.44234.5480.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,585.573,718.0043.5 %5.0897.9155.9293.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,802.9411,269.40-28.0 %0.01,311.37145.2088.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,972.801,980.0066.8 %5.0795.60779.872.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,519.741,261.0072.1 %5.0776.09147.6681.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,031.00836.0079.3 %5.0585.94345.7341.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,682.443,392.907.9 %3.5795.08139.1582.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,253.594,480.0051.6 %5.01,275.602,151.25-68.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,349.203,960.0026.0 %5.01,099.37635.6642.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,594.972,245.0051.1 %5.0795.11228.1471.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,715.319,982.74-2.8 %0.01,722.66130.5992.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,567.101,819.0084.3 %5.0757.080.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,514.472,512.0028.5 %5.0814.13404.0450.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,489.231,885.0046.0 %5.0814.12548.1732.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,641.881,741.7552.2 %5.0806.21366.7754.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,289.141,728.0047.5 %5.0547.9066.5487.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,170.751,848.0083.5 %5.01,017.43299.4570.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี26,749.2618,010.8532.7 %5.0717.03734.60-2.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,312.58796.0076.0 %5.0752.85121.5183.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,260.881,179.0063.8 %5.0752.36257.9965.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,833.151,418.0090.4 %5.05,282.88232.8395.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,511.525,083.277.8 %3.5852.16519.6539.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,854.572,665.0061.1 %5.0795.11310.5060.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,935.044,659.0432.8 %5.01,289.53113.3891.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 143,986.8313,916.6468.4 %5.0942.35953.65-1.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,729.3315,960.00-48.8 %0.01,596.13982.1638.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,294.785,123.273.2 %1.5295.06118.2859.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี64,660.2369,848.00-8.0 %0.01,250.33878.9929.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,343.4939,028.80-10.4 %0.0823.611,199.45-45.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี21,228.2914,270.2132.8 %5.0671.21573.6614.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,366.3719,721.07-73.5 %0.01,838.191,151.0937.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,557.331,784.0060.9 %5.0864.16474.1445.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,873.661,057.0072.7 %5.0509.87258.9849.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,777.5713,072.0026.5 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 514,684 327,847 36.30 % 52,626 24,748 52.97 %