จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,599.93776.0070.2 %5.0510.42219.4357.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,143.123,740.4059.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,177.822,107.0033.7 %5.0605.58244.0759.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,795.892,120.0044.2 %5.0757.6460.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,738.7211,324.0011.1 %5.02,069.75990.8552.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,252.041,242.0076.4 %5.0409.9956.8686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,931.331,343.0072.8 %5.0448.4937.8991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,219.47594.0085.9 %5.0341.8362.6881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,875.68401.0089.7 %5.0253.3113.1394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,229.58860.0079.7 %5.0303.0582.9072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,985.76337.8791.5 %5.0379.48150.5460.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,024.47634.0084.2 %5.0268.9540.5884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,996.79456.0088.6 %5.0379.4495.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,493.466,692.83-48.9 %0.01,252.05926.3626.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,186.372,250.0046.3 %5.01,137.96494.4856.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,385.101,713.0049.4 %5.0776.58442.7843.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,180.1435,254.13-3.1 %0.06,784.403,597.6547.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,681.821,380.0048.5 %5.0548.30643.15-17.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,436.483,100.0043.0 %5.01,315.16855.0035.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,400.633,757.00-56.5 %0.0600.691,196.39-99.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,286.251,199.0077.3 %5.01,575.321,216.0022.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,676.954,478.824.2 %2.01,290.091,022.8420.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,211.5624,850.00-121.6 %0.05,808.10253.6595.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,794.462,120.0044.1 %5.0977.18212.9278.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,107.86528.0075.0 %5.068.9230.0656.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,502.481,232.0064.8 %5.0871.74176.9679.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,974.05962.0067.7 %5.0662.56133.2479.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,441.743,821.00-11.0 %0.0525.40454.7613.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,263.297,030.00-33.6 %0.01,271.071,056.5016.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,961.915,520.00-39.3 %0.01,042.88726.7530.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,604.22970.0073.1 %5.0833.71650.7521.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,351.9821,635.29-32.3 %0.02,088.76504.2375.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,463.8114,474.00-0.1 %0.02,200.392,856.85-29.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,441.731,837.0083.9 %5.0757.64634.6016.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,375.663,419.00-1.3 %0.0814.70402.1250.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,696.243,235.0031.1 %5.01,118.95743.5933.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,628.802,592.4344.0 %5.01,080.90438.1459.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร5,549.432,864.0048.4 %5.0719.61110.0184.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,170.932,903.0074.0 %5.0757.64455.7239.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 72,517.3640,100.0044.7 %5.01,318.75657.5050.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,684.061,077.0059.9 %5.0548.4759.3889.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร4,062.841,756.0056.8 %5.0833.71124.4885.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,876.79870.0069.8 %5.0624.53383.4138.6 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,916.924,441.009.7 %4.51,156.97380.4867.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,395.291,743.0048.7 %5.0776.65568.1026.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,899.053,850.001.3 %0.5947.80290.1569.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 125,609.3615,640.0038.9 %5.01,635.451,083.6033.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,199.7715,429.00-16.9 %0.01,776.861,281.6027.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,848.8211,212.0058.2 %5.02,793.411,602.0042.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร849.213,187.00-275.3 %0.0283.08595.95-110.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร74,106.4943,500.0041.3 %5.01,510.61675.2555.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,708.211,667.0093.0 %5.0906.09361.0060.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,052.8015,020.0055.9 %5.0834.97247.0070.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,461.461,075.0095.9 %5.0835.56337.2559.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,557.5516,781.869.6 %4.51,876.351,060.8843.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,272.372,667.2018.5 %5.0776.66384.0950.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,587.134,683.0771.8 %5.02,287.861,797.7521.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,781.061,190.0057.2 %5.0586.50225.2861.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,927.758,066.2059.5 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 624,552 379,708 39.20 % 71,774 36,186 49.58 %