จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,727.96646.0076.3 %5.0379.34215.2943.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,841.975,560.02-14.8 %0.0949.86127.1986.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,550.202,376.0033.1 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,372.331,942.0055.6 %5.0569.4628.5095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,881.8813,470.0015.2 %5.02,736.40932.4365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,286.2516,466.5726.1 %5.04,399.16682.1084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย7,539.623,293.0056.3 %5.0264.8430.3188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,826.322,629.0045.5 %5.0201.140.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,083.33957.0076.6 %5.0332.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,560.52756.0083.4 %5.0305.2278.7974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,827.411,954.0059.5 %5.0223.23104.1953.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,033.01585.0085.5 %5.0225.59105.7353.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,867.83193.0095.0 %5.0186.6549.6973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,228.10658.0087.4 %5.0222.28122.0945.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,954.23353.0091.1 %5.0259.4279.0769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,907.55466.0088.1 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,783.22516.0086.4 %5.0198.1010.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,275.72780.0081.8 %5.0148.7863.2757.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,099.23740.0081.9 %5.0269.7147.4182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,300.90541.0087.4 %5.0193.3956.8170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,375.19500.0088.6 %5.0172.8548.3072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,734.351,367.0071.1 %5.0322.8566.5579.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,838.996,634.93-37.1 %0.0967.01593.1338.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,804.733,013.0020.8 %5.0649.09993.70-53.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,412.652,271.0033.5 %5.0550.48226.8058.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,306.682,317.0046.2 %5.0854.80561.1934.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,384.992,002.0040.9 %5.0588.48474.1219.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,890.461,695.0056.4 %5.0855.77934.84-9.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,202.061,452.0054.7 %5.0474.42490.74-3.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,099.463,156.0038.1 %5.01,327.64776.4841.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,441.454,137.12-69.5 %0.0518.311,241.42-139.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,618.563,309.9028.3 %5.01,349.12866.6635.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,811.581,891.0050.4 %5.0797.69187.8176.5 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,256.1521.5899.5 %5.0911.77247.9572.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,215.6122,724.00-214.9 %0.01,676.96405.2575.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,100.243,030.0026.1 %5.0892.76496.0444.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,619.151,651.0054.4 %5.0672.9964.8290.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,101.852,167.5030.1 %5.0485.98450.797.2 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,775.243,585.005.0 %2.5790.8274.0990.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,251.233,248.0038.1 %5.01,330.14317.3076.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,193.356,539.00-5.6 %0.01,063.92846.8120.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,629.863,330.0049.8 %5.01,063.883,163.50-197.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,757.5011,130.24-27.1 %0.01,801.93126.7693.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,660.793,030.0074.0 %5.0740.63546.7226.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,519.545,403.00-19.5 %0.0797.68334.6958.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,130.975,323.0025.4 %5.01,158.98319.7772.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,937.073,384.9531.4 %5.01,158.96453.1660.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,752.045,554.00-16.9 %0.0702.6547.3893.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,903.896,092.0022.9 %5.0356.34252.4429.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,391.8610,282.0028.6 %5.0592.59265.2255.2 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 39,042.3355,287.59-41.6 %0.0618.94544.5612.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,098.9860,929.0027.6 %5.01,230.951,373.10-11.5 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 44,567.2632,369.7827.4 %5.0602.04265.7455.9 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 33,785.98201,259.63-495.7 %0.0607.2983.0086.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,176.701,062.0066.6 %5.0282.50262.577.1 %3.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,648.221.00100.0 %5.0959.950.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,553.512,916.0036.0 %5.0740.60521.4229.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,276.338,297.00-32.2 %0.01,596.36855.9046.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,900.631,688.0056.7 %5.0835.84140.3383.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,878.816,849.3073.5 %5.01,333.92945.6029.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา18,524.343,363.5681.8 %5.0752.55199.2073.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,279.7215,684.1822.7 %5.06,559.540.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,937.4115,181.69-8.9 %0.02,308.82854.6663.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,340.2619,030.1452.8 %5.02,603.54962.6563.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,013.825,141.5014.5 %5.0336.44854.63-154.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,553.43111,420.00-53.6 %0.01,417.802,584.84-82.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,244.9530,096.00-19.2 %0.0616.61804.52-30.5 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,537.8715,684.5919.7 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 93,530.2351,208.9845.2 %5.0647.90639.411.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,920.3824,513.43-36.8 %0.0648.022,519.64-288.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา147,972.5624,087.0083.7 %5.0523.85435.0217.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,179.0213,785.8545.2 %5.0471.93246.4747.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,776.3022,158.9966.8 %5.0530.00856.73-61.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,150.4720,217.0757.1 %5.09,750.231,484.6684.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,146.232,087.0049.7 %5.0835.722,403.50-187.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,045.181.00100.0 %5.0436.3993.6978.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38,801.9723,610.0539.2 %5.03,081.532,464.6520.0 %5.0
รวม 1,189,948 953,053 19.91 % 79,556 41,680 47.61 %