จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,561.34527.0079.4 %5.0635.02146.4176.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,722.218,447.0059.2 %5.067.0393.88-40.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,579.7825,174.36-22.3 %0.082.68125.41-51.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตาก7,994.599,878.19-23.6 %0.034.8496.85-178.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,344.573,824.02-14.3 %0.0901.25711.1621.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,306.971,997.0039.6 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,149.8210,224.0043.7 %5.02,802.851,402.9549.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด14,406.8817,220.70-19.5 %0.02,031.62824.7059.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,580.802,000.0064.2 %5.01,186.491,477.25-24.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,373.433,291.0024.8 %5.01,243.54770.2938.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,238.081,366.0057.8 %5.0901.25155.8182.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,207.651,325.0058.7 %5.0882.24467.6247.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,741.313,449.007.8 %3.51,208.642,394.00-98.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,156.272,372.60-10.0 %0.0586.96421.8028.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,401.443,563.0034.0 %5.01,642.88225.1386.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,874.343,197.0017.5 %5.01,148.46679.7740.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,173.929,972.5218.1 %5.0972.41223.7677.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,250.374,730.9977.7 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด68,580.4552,441.2023.5 %5.01,184.11552.7553.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,878.821,301.0066.5 %5.01,110.431,348.31-21.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,328.069,824.7235.9 %5.05,314.29836.6784.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,197.44646.0079.8 %5.097.2386.3911.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,226.56420.0065.8 %5.033.8224.8926.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,226.56157.0087.2 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,128.641,277.0059.2 %5.0977.3328.8497.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,975.97466.0084.3 %5.0806.17248.4269.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,849.343,482.329.5 %4.51,129.45284.1374.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,374.6623,182.00-147.3 %0.01,795.012,824.94-57.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,724.687,109.0051.7 %5.02,270.41325.3185.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,637.952,125.0041.6 %5.01,015.34440.2156.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก127,903.4910,478.8891.8 %5.04,641.79144.5296.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,581.501,958.0045.3 %5.0977.31522.2446.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,016.673,745.2225.3 %5.0754.23520.2631.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,439.231,650.0052.0 %5.0977.32226.7876.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,306.341,315.8060.2 %5.0706.19408.2242.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,662.432,146.5019.4 %5.0768.140.9099.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,476.662,110.0067.4 %5.0407.25643.43-58.0 %0.0
เรือนจำกลางตาก 44,723.5240,700.449.0 %4.51,160.76435.8962.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,835.10859.0069.7 %5.0692.07251.9863.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,253.573,432.3045.1 %5.01,890.06415.7878.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,090.88885.0071.4 %5.0546.03452.1517.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,169.524,103.4620.6 %5.01,015.35394.9361.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,472.133,990.35-14.9 %0.0977.31257.8473.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,747.584,559.4080.8 %5.08,697.82647.1092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 141,581.9012,067.6271.0 %5.05,683.16921.9583.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 30,487.969,491.9268.9 %5.02,759.32985.2264.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,583.6012,383.53-44.3 %0.0387.26808.57-108.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,900.751,313.0081.0 %5.0450.15801.13-78.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก33,606.4231,956.804.9 %2.01,170.982,685.32-129.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก41,819.0437,488.0010.4 %5.01,276.731,031.3719.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด89,619.5230,009.0066.5 %5.01,229.8548.7096.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,522.5518,053.68-9.3 %0.01,328.641,616.54-21.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,320.192,874.3633.5 %5.01,281.571,340.01-4.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,692.45479.0082.2 %5.0692.08246.0564.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก43,186.5915,076.0065.1 %5.06,433.733,953.7938.5 %5.0
รวม 848,193 468,118 44.81 % 80,146 36,983 53.86 %