จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,806.291,270.0066.6 %5.0466.46156.3366.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,146.622,326.0026.1 %5.0543.73150.8572.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,000.741,962.0034.6 %5.0431.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร25,009.9914,745.0041.0 %5.02,710.35607.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,329.551.00100.0 %5.0219.980.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,922.101,028.0073.8 %5.0273.3191.1366.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,287.33988.0077.0 %5.0368.7794.1174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,917.18648.0083.5 %5.0222.3879.8664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,833.31735.0080.8 %5.0333.2693.6371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,718.38486.0086.9 %5.0252.4679.0468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,730.31859.0077.0 %5.0201.3478.7160.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,889.44624.0084.0 %5.0178.6679.1655.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,118.75525.0089.7 %5.0221.1738.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,201.972,980.0029.1 %5.01,055.96893.0915.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,598.193,110.0013.6 %5.0633.11473.2425.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,143.221,903.0039.5 %5.0637.61114.1482.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,050.251,581.0048.2 %5.0332.33682.07-105.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,046.942,077.0058.8 %5.01,412.641,715.35-21.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,297.753,685.00-60.4 %0.0515.23481.136.6 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,424.591,452.0067.2 %5.01,151.04367.6068.1 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,472.182,743.0021.0 %5.0640.86205.6267.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,557.409,971.00-31.9 %0.01,347.21441.7467.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,324.791,302.0060.8 %5.0441.7369.5684.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,751.81352.0079.9 %5.050.6044.9311.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,369.691,507.0055.3 %5.0732.6956.6092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,961.521,189.0059.9 %5.0561.54616.04-9.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,639.522,989.0017.9 %5.0827.77226.8972.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,832.982,139.0084.5 %5.01,284.152,004.95-56.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,280.825,816.007.4 %3.51,246.12556.4755.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,536.242,779.0021.4 %5.0732.69426.9341.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,241.3712,022.94-92.6 %0.01,417.26108.6792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,332.432,498.0025.0 %5.0697.77404.9842.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,297.993,205.2971.6 %5.0903.83397.8556.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,430.683,556.0019.7 %5.01,132.02582.2648.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,380.792,536.0042.1 %5.0846.78335.7860.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,027.823,718.00-22.8 %0.0580.56279.7951.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,109.102,064.0081.4 %5.0713.67437.0038.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,544.3331,875.5415.1 %5.0742.81515.3030.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,831.391,303.0054.0 %5.0447.45125.0272.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,437.791,873.2045.5 %5.0732.69322.1456.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,782.33679.8093.7 %5.0504.49341.3532.3 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,712.105,108.36-8.4 %0.0884.81402.9654.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,661.173,459.305.5 %2.5827.80113.7786.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,778.685,541.81-16.0 %0.0789.73210.3873.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 135,319.1517,089.0151.6 %5.01,197.96168.9185.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 233,140.2813,027.9560.7 %5.01,307.97515.8260.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร549.353,683.11-570.4 %0.0190.94548.96-187.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร129,356.0467,273.0048.0 %5.0887.761,329.95-49.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,116.1718,044.0018.4 %5.0720.241,170.30-62.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร34,813.6919,354.1144.4 %5.0601.70739.52-22.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,580.0360,974.38-992.7 %0.0755.001,574.55-108.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,863.002,855.500.3 %0.5618.62286.1553.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,068.266,006.01-18.5 %0.01,494.52454.9969.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,988.69420.0085.9 %5.0492.42193.5460.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,259.6517,245.005.6 %2.53,499.353,561.32-1.8 %0.0
รวม 548,822 379,185 30.91 % 43,015 26,047 39.45 %