จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,952.62344.0088.3 %5.0426.29111.1573.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,910.297,052.4049.3 %5.052.890.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี8,865.886,733.2224.1 %5.0825.62169.5079.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,304.732,506.0024.2 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี25,478.3718,743.7026.4 %5.02,963.97894.9069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,909.281,500.0069.4 %5.0312.56113.2763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,620.861,480.0068.0 %5.0336.72122.5563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,603.77923.0083.5 %5.0358.2947.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,391.67667.0084.8 %5.0338.1647.9985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,598.11680.0085.2 %5.0339.0157.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,949.64422.0092.9 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,999.36624.0084.4 %5.0476.60104.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,376.81527.0088.0 %5.0265.3046.5582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,399.49386.0091.2 %5.0139.2136.0174.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,173.005,153.4736.9 %5.01,472.15871.5540.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,666.972,206.0052.7 %5.0920.70115.7787.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,290.24721.0078.1 %5.0692.53664.744.0 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,339.741,633.0051.1 %5.0426.29503.50-18.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,525.874,613.0029.3 %5.01,909.521,371.7328.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,077.857,720.004.4 %2.01,920.58456.9576.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,356.244,613.00-37.4 %0.0543.31665.00-22.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,652.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,768.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,163.322,830.0045.2 %5.01,415.12512.6663.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,732.591,912.0048.8 %5.0844.64615.6027.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,783.8618,135.13-85.4 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,968.043,238.4018.4 %5.0939.72398.0557.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,276.246,797.00-8.3 %0.01,569.21876.6744.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,162.8416,266.77-7.3 %0.04,863.031,851.9361.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,105.7611,310.876.6 %3.04,334.021,170.4073.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,260.261,374.0067.7 %5.0787.58170.7978.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,476.811,595.2054.1 %5.0616.45545.3011.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,212.644,813.0022.5 %5.0977.75380.0661.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,830.2927,439.00-370.6 %0.01,624.302,487.15-53.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,465.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,209.745,012.25-19.1 %0.0944.45290.0469.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี316,135.1914,820.7395.3 %5.0121,786.76139.5499.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,417.431,983.0082.6 %5.0635.45339.0546.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,765.783,431.008.9 %4.0863.66258.4070.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,013.786,729.34-34.2 %0.0863.66687.5720.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,441.484,750.0026.3 %5.01,586.26343.9178.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,009.935,617.85-40.1 %0.0711.510.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,240.336,019.0080.1 %5.01,040.83555.1646.7 %5.0
สพ.ราชบุรี51,348.6828,776.5244.0 %5.01,047.81181.5082.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ56,937.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,524.25ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 129,538.71195,712.00-51.1 %0.01,438.32809.7843.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,776.33839.0069.8 %5.0483.34203.9057.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,333.203,555.0033.3 %5.01,110.86385.8065.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี21,314.5735,136.69-64.8 %0.01,832.47589.8067.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,559.872,947.2065.6 %5.0692.51216.4868.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,759.406,889.08-19.6 %0.01,015.78418.0058.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,263.181,521.4053.4 %5.0768.58143.0481.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,014.633,448.0014.1 %5.01,032.73603.0041.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,864.7618,163.8752.0 %5.04,789.97823.6082.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,800.615,627.93-48.1 %0.01,081.17526.4351.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 166,735.7312,781.6080.8 %5.01,609.32948.1041.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 221,914.8812,088.6044.8 %5.0987.78747.6724.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,742.509,242.005.1 %2.53,796.81626.5683.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,421.084,605.0015.1 %5.0332.3063.1481.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ17,897.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ505.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,684.2539,226.0016.0 %5.01,013.44755.2525.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี36,534.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,136.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,017.0112,353.5754.3 %5.0110.79648.80-485.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,477.8616,595.00-33.0 %0.01,933.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี70,798.8311,106.5084.3 %5.027,761.7331.6099.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,310.541,286.0061.2 %5.01,272.4429.8397.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี186,268.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.39262.4182.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,340.343,870.0010.8 %5.01,162.11750.1035.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,989.72727.0075.7 %5.0464.32218.2353.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,835.8915,488.5037.6 %5.04,483.262,693.0839.9 %5.0
รวม 1,161,840 655,309 43.60 % 223,262 30,759 86.22 %