จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,648.78588.0077.8 %5.0719.81106.6885.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 67,555.4823,568.0165.1 %5.0262.29202.3522.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี11,063.1812,504.40-13.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,306.3220,688.00-183.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04123.5028.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,438.785,487.3052.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,722.383,605.933.1 %1.5668.78253.5562.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,353.591,650.0050.8 %5.0928.9861.3593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี20,051.1711,675.9241.8 %5.02,697.461,470.6045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,529.631,930.0057.4 %5.0340.2078.9176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,399.581,468.0066.6 %5.0322.4678.9075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,983.19736.0081.5 %5.0250.1378.9168.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,952.91585.0085.2 %5.0304.1933.1289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,892.00662.0083.0 %5.0415.5779.1181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,024.42443.0089.0 %5.0690.3977.7388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,898.87211.0094.6 %5.0914.8773.6392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,829.06155.0096.0 %5.0568.7376.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,976.09670.0083.1 %5.0414.1978.3881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,232.89353.0091.7 %5.0286.8578.8072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,856.09399.0089.7 %5.0357.7678.7778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,010.68621.0084.5 %5.0340.1279.7076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1678.8576.3 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,083.634,534.00-11.0 %0.01,339.48307.9477.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,493.576,837.95-5.3 %0.01,358.501,541.42-13.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,564.272,570.0043.7 %5.01,029.2928.4097.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,052.392,155.0046.8 %5.01,786.99372.4379.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,234.421,419.0056.1 %5.0856.99169.9980.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13246,619.02247,619.56-0.4 %0.096,563.87128,817.40-33.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,776.811,338.0051.8 %5.0852.771,461.31-71.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,288.613,801.0039.6 %5.02,176.50718.6367.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,246.043,719.30-65.6 %0.0628.36779.44-24.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,304.792,907.1553.9 %5.01,610.74199.5087.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,170.884,601.00-10.3 %0.0754.48744.141.4 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,092.9517,186.00-182.1 %0.01,385.37111.8191.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,521.292,755.0021.8 %5.0554.40164.7970.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,571.821,500.0058.0 %5.01,081.110.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,150.43800.0074.6 %5.0909.97190.0079.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,958.665,096.00-28.7 %0.01,176.19159.2086.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,122.363,276.0036.0 %5.01,632.43762.4053.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,524.726,366.00-15.2 %0.01,000.61467.4553.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,778.872,834.0025.0 %5.01,252.26118.4090.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,768.729,036.18-89.5 %0.01,314.52171.9586.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,526.282,445.0078.8 %5.01,099.98970.9111.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,846.464,318.05-12.3 %0.01,138.16401.6664.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,306.812,653.0038.4 %5.01,366.20493.2463.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,680.624,296.428.2 %4.01,461.43121.0491.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,448.164,814.91-39.6 %0.0872.66140.2783.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,319.499,849.9913.0 %5.0597.78535.7410.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี139,355.4151,116.2163.3 %5.01,574.31112.4992.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,655.521,436.0045.9 %5.0719.81164.7677.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,509.625,411.30-20.0 %0.01,423.25797.7244.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,221.032,522.3621.7 %5.0921.44175.8080.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,098.806,344.60-4.0 %0.0655.71492.5624.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี9,930.033,544.0064.3 %5.0594.77348.5541.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,998.927,381.0059.0 %5.06,455.10475.0092.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี25,291.188,254.1567.4 %5.0955.73310.7167.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,918.932,927.5067.2 %5.045.18141.92-214.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,006.8463,543.76-188.7 %0.01,927.17767.1760.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 234,208.8625,032.0026.8 %5.010,737.40697.5393.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 316,406.248,494.2548.2 %5.02,548.68734.1571.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 416,798.5912,678.6024.5 %5.01,392.50690.4150.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,871.276,310.2454.5 %5.0400.93945.07-135.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,297.775,343.07-132.5 %0.0321.98361.03-12.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,895.8552,518.00-5.3 %0.01,422.44545.4561.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี76,448.9741,547.3545.7 %5.01,177.64313.5073.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,915.4542,334.00-17.9 %0.01,341.161,754.65-30.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,187.1826,701.005.3 %2.51,193.84354.4270.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี94,188.0538,489.0059.1 %5.01,148.03795.1530.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,732.1511,733.0814.6 %5.0981.24790.4019.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี48,545.6721,367.0156.0 %5.02,642.251,952.7126.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,886.573,053.0021.4 %5.01,195.21547.2054.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,544.388,221.6947.1 %5.03,483.251,696.4051.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,643.002,031.8423.1 %5.0871.93314.4563.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี81,638.3318,763.0077.0 %5.06,385.779,017.05-41.2 %0.0
รวม 1,319,372 923,827 29.98 % 189,307 168,435 11.03 %