จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,970.87751.0074.7 %5.0452.3749.7889.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,766.1012,568.9436.4 %5.086.62156.75-81.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,662.982,203.0039.9 %5.0832.6947.7194.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,488.721,714.0050.9 %5.0642.532.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,099.795,041.6950.1 %5.02,391.44860.6764.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,544.301,403.0074.7 %5.0306.3040.1586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,085.60697.0082.9 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,375.491,544.0064.7 %5.0336.3946.3286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,282.371,340.0068.7 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,335.42830.0080.9 %5.0200.4683.0458.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,294.381,039.0075.8 %5.0231.1450.5478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,132.641,335.0067.7 %5.0403.3530.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,353.95907.0079.2 %5.0309.0535.0788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,431.53788.0087.7 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,881.00747.0080.8 %5.0323.0618.9394.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,783.234,240.0051.7 %5.01,174.971,061.489.7 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,424.411.00100.0 %5.0623.51260.4758.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,483.342,549.0043.1 %5.0984.81668.8032.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,955.431,298.0073.8 %5.0750.50722.473.7 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,281.582,045.0037.7 %5.0566.46424.1525.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,380.103,523.0019.6 %5.01,041.861,763.36-69.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,176.124,079.002.3 %1.0647.68924.82-42.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,029.213,152.0037.3 %5.01,251.041,426.75-14.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,425.393,242.3826.7 %5.01,003.83105.3689.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,695.518,558.0037.5 %5.01,517.26110.8892.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,514.6611,543.60-0.3 %0.04,209.606,104.50-45.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,249.701,731.0059.3 %5.0946.78652.6531.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี10,409.026,466.0037.9 %5.03,304.771,166.4564.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,945.761,289.0067.3 %5.0832.6996.6188.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,362.80681.0079.7 %5.0604.49575.174.9 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,722.944,349.11-16.8 %0.0794.65582.1026.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,703.8748,900.00-356.8 %0.01,688.414,751.90-181.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,193.473,731.0071.7 %5.01,289.071,655.00-28.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี5,759.121,731.0069.9 %5.0927.77606.2834.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,801.5211,176.13-64.3 %0.01,365.1378.4394.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,174.3611,202.4021.0 %5.02,120.57536.5074.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,308.991,626.0077.8 %5.0813.67474.0541.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,885.193,740.5323.4 %5.0832.691,046.59-25.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,791.894,907.0015.3 %5.01,155.96526.1654.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,166.552,588.0049.9 %5.01,346.12462.5965.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,409.262,881.0015.5 %5.0604.49112.1081.5 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,265.739,216.0054.5 %5.0509.63646.00-26.8 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 88,181.086,388.4892.8 %5.01,356.02887.1034.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,010.101.00100.0 %5.0471.380.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี5,353.852,392.0055.3 %5.0719.32392.8645.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,966.4725,457.0020.4 %5.01,963.96784.5060.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,678.811,052.0071.4 %5.0604.49242.9359.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,767.614,951.00-3.8 %0.0927.77668.9427.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,143.011,521.5063.3 %5.0591.0357.0090.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,514.453,988.40-13.5 %0.0870.72591.0032.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,704.284,613.001.9 %0.5536.84219.9559.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,332.626,982.0025.2 %5.02,135.28553.5074.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1262,594.7217,708.0693.3 %5.0930.26464.3950.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 246,054.9911,717.7674.6 %5.01,113.68646.8841.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 339,353.2811,911.1569.7 %5.01,409.65489.3665.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,577.938,472.00-11.8 %0.0425.76727.19-70.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี82,250.06107,513.00-30.7 %0.01,341.471,298.403.2 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี123,530.7846,739.7962.2 %5.0813.781,324.13-62.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,336.6553,046.99-80.8 %0.0946.571.0099.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,957.5724,585.001.5 %0.5747.11697.426.7 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,492.6211,944.8871.2 %5.0766.16470.4638.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง76,522.9018,944.9275.2 %5.0698.39494.4429.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,313.5722,110.00-3.7 %0.01,885.851,789.505.1 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,376.224,091.476.5 %3.0808.48862.82-6.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,670.389,996.00-49.9 %0.02,281.9766.8597.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,423.571,082.0068.4 %5.0623.51311.1250.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,185.0912,802.0066.5 %5.03,854.233,813.981.0 %0.5
รวม 1,243,297 613,366 50.67 % 69,083 47,029 31.92 %