จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,932.92832.0078.8 %5.0327.21124.9561.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,844.273,206.2016.6 %5.0764.94239.5868.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,543.222,159.0039.1 %5.0536.7596.6182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,282.386,141.0879.7 %5.06,012.47444.6792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,165.9616,322.4432.5 %5.02,571.46526.3079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,884.4522,042.0018.0 %5.02,315.48680.2670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,022.381,255.0075.0 %5.0197.2663.7867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,078.793,237.0046.7 %5.0384.25101.4373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,580.07437.8190.4 %5.0258.3496.6562.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,592.542,021.0089.1 %5.0389.9435.1591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,852.221,285.0092.8 %5.0275.2645.6083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,166.041,035.0075.2 %5.0353.7777.5978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,102.791,548.0074.6 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,441.32740.0083.3 %5.0363.2338.0389.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,089.108,356.6240.7 %5.02,361.441,546.5034.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,747.481,873.0050.0 %5.0816.20413.0149.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,825.424,874.00-27.4 %0.0783.24509.2035.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,808.021,894.0067.4 %5.0860.02912.34-6.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,517.762,226.0036.7 %5.0613.60310.7549.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,246.391,652.0049.1 %5.0574.78105.9481.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,101.231,616.0047.9 %5.0517.72354.9731.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,181.667,374.2239.5 %5.01,677.711,808.11-7.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,933.923,462.0041.7 %5.02,247.341,007.0055.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,358.203,622.63-7.9 %0.0480.85955.77-98.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,155.143,899.0024.4 %5.01,164.26473.2959.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม5,162.931,980.0061.6 %5.0634.4154.0891.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,050.5817,739.84-4.0 %0.01,829.82428.8276.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,530.721.00100.0 %5.0688.86235.6065.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)14,759.787,625.4448.3 %5.0671.78655.602.4 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,591.911,363.0062.1 %5.0707.8995.1986.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,030.401,120.0063.0 %5.0479.7062.7086.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,923.313,410.00-77.3 %0.0693.53179.9574.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,687.514,056.0328.7 %5.01,281.99622.5251.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,289.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,582.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,747.411,550.0073.0 %5.0917.85438.9752.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,644.7713,402.118.5 %4.03,179.9785.5397.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,520.961,846.6084.0 %5.0707.89483.7831.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,783.052,389.1736.8 %5.0783.96282.1564.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,987.182,653.0033.5 %5.0840.99179.8078.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,337.264,435.0039.6 %5.01,467.43184.4687.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,518.156,843.009.0 %4.5764.93127.1283.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา26,748.8916,920.0036.7 %5.0949.68380.6359.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,656.9715,221.0029.7 %5.01,016.67601.6540.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร38,615.1229,118.8124.6 %5.01,843.71712.2261.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี31,422.1115,433.2150.9 %5.01,755.59399.0277.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม15,033.837,796.0048.1 %5.01,120.99484.5056.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,158.1046,272.00-99.8 %0.0765.04610.3420.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม175,724.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,819.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม683.791,024.00-49.8 %0.0214.2688.7158.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,828.434,695.0019.4 %5.01,259.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,729.111,906.0048.9 %5.0631.83546.2613.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,343.8514,221.260.9 %0.52,096.06963.8554.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,463.442,577.0025.6 %5.0650.85292.1355.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,813.945,020.8560.8 %5.0602.35541.6010.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,446.173,480.00-1.0 %0.0804.58157.7080.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 120,859.9916,519.1120.8 %5.01,181.82677.7342.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 227,175.319,193.8766.2 %5.0936.84445.6852.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบ10,488.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.52ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม67,025.3514,593.2078.2 %5.0461.36437.005.3 %2.5
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง63,460.0825,023.6460.6 %5.0673.10471.6229.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม165,829.1945,259.0072.7 %5.0944.83670.0629.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม37,417.989,793.8873.8 %5.0463.72655.32-41.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,705.3134,482.013.4 %1.5576.42574.260.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,812.9016,575.2070.3 %5.0469.15421.1110.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล27,061.6115,728.0041.9 %5.0471.86266.9843.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,846.2222,716.74-156.8 %0.01,184.881,985.09-67.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)277,257.91380,680.00-37.3 %0.01,566.801,911.17-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,385.383,202.4027.0 %5.0764.941,013.77-32.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,757.711,146.0058.4 %5.0384.61136.5864.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 771,817.8261,374.7714.5 %5.020,192.0915,545.2723.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม46,139.9724,450.6347.0 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,445,226 1,017,949 29.56 % 92,390 50,962 44.84 %