จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,571.861,123.0056.3 %5.0166.36111.8632.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,867.751,740.0039.3 %5.0412.43103.9274.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,206.591,716.0046.5 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,565.9319,692.8623.0 %5.03,037.69327.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,052.1725,540.0017.8 %5.03,309.57394.6488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 19,081.255,531.7439.1 %5.0279.31107.3561.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,610.907,468.93-62.0 %0.01,013.85810.7320.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,619.012,745.0024.2 %5.0747.65404.0346.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,953.341,396.0052.7 %5.0386.34177.6754.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,122.371,640.0047.5 %5.0443.39255.3442.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,382.112,675.0020.9 %5.0509.29375.5226.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,781.952,492.00-39.8 %0.0330.03222.1132.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,793.863,267.7531.8 %5.01,089.91698.1035.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,447.0617,229.21-64.9 %0.01,165.98450.5061.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,664.922,108.0042.5 %5.0614.53242.1060.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,579.991,075.0070.0 %5.0633.5561.2290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,907.56998.0065.7 %5.0367.33275.6725.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,913.13481.0087.7 %5.0728.63266.0063.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,082.7237,714.00-274.0 %0.01,566.731,707.59-9.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,750.805,737.00-53.0 %0.0690.60318.5053.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,340.891,713.0048.7 %5.0470.5963.7886.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,630.9914,580.71-158.9 %0.01,136.0948.0795.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,811.031,073.0061.8 %5.0329.30470.65-42.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,636.892,432.0033.1 %5.0652.57238.4663.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,731.853,006.0019.5 %5.0690.60445.4035.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร5,074.743,666.0027.8 %5.0728.63476.6334.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,508.326,135.00-74.9 %0.0519.4587.8083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,475.943,149.0072.6 %5.0593.43211.0664.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 66,348.4663,206.944.7 %2.0988.42608.9038.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,817.871,525.0045.9 %5.0329.30149.1754.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,932.2415,874.30-59.8 %0.02,211.88585.9073.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,095.834,908.00-19.8 %0.0804.69366.5254.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,590.2723,616.00-146.2 %0.01,725.78595.4665.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,828.521,235.0056.3 %5.0348.3128.3591.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,587.438,099.00-6.7 %0.02,139.13126.9294.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร13,652.466,852.3649.8 %5.0301.34363.33-20.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร18,552.4010,672.1842.5 %5.01,000.91468.7853.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,664.793,776.9577.3 %5.0269.72321.29-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร73,730.8478,068.00-5.9 %0.01,140.90668.3641.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว27,204.0220,388.0025.1 %5.0383.52254.2233.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,147.997,770.0830.3 %5.01,064.38605.5243.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,319.324,100.405.1 %2.5747.65913.91-22.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,816.13486.0082.7 %5.0192.6664.2666.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร72,409.9430,389.0058.0 %5.015,240.754,553.1870.1 %5.0
รวม 519,864 459,092 11.69 % 51,985 20,027 61.47 %