จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,199.25998.0068.8 %5.0259.39102.1360.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,410.981,295.0062.0 %5.0449.83195.1256.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,818.511,362.0051.7 %5.0405.3699.6375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,149.9915,132.60-15.1 %0.01,628.82964.2540.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,680.111,687.0064.0 %5.0212.6585.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,145.54799.0080.7 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,005.79319.0092.0 %5.0164.26177.49-8.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,887.77448.0088.5 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,941.71309.0092.2 %5.0144.6533.2577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,031.74408.0089.9 %5.0156.320.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้3,771.99299.0092.1 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,432.001,385.0059.6 %5.0419.71342.7018.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,163.631,970.0061.8 %5.0792.12609.6223.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,270.79408.0087.5 %5.0506.88273.6046.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,965.52922.0068.9 %5.0487.87606.21-24.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,575.961,917.0046.4 %5.0620.951,182.72-90.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,800.374,489.00-149.3 %0.0354.23285.5219.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,212.162,261.0046.3 %5.0830.15570.5831.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,385.5716,018.82-29.3 %0.0868.1867.8792.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,958.811,331.0066.4 %5.0544.91225.6658.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,685.04979.0073.4 %5.0582.9565.2888.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,902.80473.0083.7 %5.0278.69154.2944.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,450.693,010.0012.8 %5.0563.93356.7936.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,035.3214,259.00-136.3 %0.01,039.33892.8114.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,889.704,243.0013.2 %5.0697.04859.97-23.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,414.292,752.0019.4 %5.0563.93288.9548.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,370.8212,071.16-89.5 %0.01,058.32140.3486.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,581.772,720.0040.6 %5.0430.82351.1418.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,562.981,994.0044.0 %5.0620.98246.0960.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,976.551,436.0063.9 %5.0563.93355.4337.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,317.871,680.0061.1 %5.0639.99329.1748.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,401.152,151.0051.1 %5.0430.8253.6687.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,432.591,735.0049.5 %5.0654.94252.2461.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 45,199.2142,960.005.0 %2.5660.10630.554.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,792.82862.0069.1 %5.0278.6964.7076.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,204.53762.0076.2 %5.0288.52158.5345.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,823.804,393.34-14.9 %0.0620.98483.5522.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,369.712,792.0017.1 %5.0449.8348.4789.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,509.554,670.0015.2 %5.0553.85114.0979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง51,362.0019,169.8862.7 %5.01,020.58477.2453.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,509.454,040.0010.4 %5.0269.41380.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง46,478.981.00100.0 %5.0682.420.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,542.481.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ34,491.1513,900.0059.7 %5.0368.70456.00-23.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,145.8916,420.58-167.2 %0.0977.451,813.98-85.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,566.232,363.0033.7 %5.0506.88380.1025.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,938.65437.0088.9 %5.0316.72170.4746.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,044.378,608.2552.3 %5.02,428.031,759.4927.5 %5.0
รวม 396,809 224,642 43.39 % 27,169 17,232 36.57 %