จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,516.74766.0078.2 %5.0457.63153.3066.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์45,613.039,019.7080.2 %5.0318.52244.1723.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,587.205,077.05-41.5 %0.0799.92111.8986.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,199.441.00100.0 %5.0628.7931.8394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,554.727,056.6054.6 %5.02,321.22819.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,665.271,069.2077.1 %5.0345.3663.0481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,886.68799.0079.4 %5.0276.6834.6787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,805.67450.0088.2 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,023.32746.0081.5 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,846.24555.0085.6 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,394.231,696.0061.4 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,384.651,764.0067.2 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,422.66650.0085.3 %5.0334.5462.2281.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,273.395,502.91-4.4 %0.0761.65161.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,925.264,418.70-12.6 %0.01,027.09737.4228.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,673.071,675.0037.3 %5.0553.24233.5557.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,590.56786.0069.7 %5.0560.7297.1782.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,059.091,824.9040.3 %5.0666.83433.8734.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,482.301,840.0058.9 %5.0971.06785.4319.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,083.201,307.0057.6 %5.0685.82270.4960.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,608.483,974.00-10.1 %0.0761.89842.47-10.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,614.572,780.3082.2 %5.05,287.711,469.1572.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,471.892,400.002.9 %1.0545.9863.9988.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,668.413,078.3034.1 %5.01,045.481,222.14-16.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,332.961,779.6046.6 %5.0780.92153.7080.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,630.4610,348.0018.1 %5.01,180.26287.4975.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน79,647.9354,017.6932.2 %5.0469.72719.80-53.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,553.478,251.2943.3 %5.04,254.886,601.55-55.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,875.542,085.0046.2 %5.0923.48196.8778.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,374.71854.0064.0 %5.061.6762.79-1.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,401.24329.0076.5 %5.068.2246.6531.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,032.695,972.00-18.7 %0.089.9450.0044.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,460.62854.0080.9 %5.0799.9440.8394.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,043.19816.0073.2 %5.0666.82406.6839.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,880.401,196.0069.2 %5.0876.00116.0786.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,609.822,501.0030.7 %5.01,584.781,051.6633.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,427.445,556.0025.2 %5.01,427.461,255.2812.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,986.96922.3384.6 %5.0742.87164.6677.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,192.819,377.24-51.4 %0.01,389.43294.1778.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,540.9915,202.00-12.3 %0.01,871.451,852.751.0 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,716.222,339.0078.2 %5.0666.82397.0240.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,668.653,214.3012.4 %5.0914.04424.6953.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,228.771,859.0042.4 %5.0742.87334.6954.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,887.21304.4792.2 %5.0818.95388.5552.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,078.445,424.0032.9 %5.0781.13113.4885.5 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,223.552,066.0081.6 %5.0802.78563.1629.8 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 58,386.8330,018.9448.6 %5.0988.311,104.89-11.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,933.62840.0071.4 %5.0533.70222.7458.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,221.415,701.8053.3 %5.01,408.43313.2277.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,702.511,076.7077.1 %5.0552.73230.2458.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,649.086,448.0325.4 %5.01,465.481,148.2221.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,274.871,100.0066.4 %5.0761.89170.0577.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,343.391,993.8040.4 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,151.97144,920.00-162.8 %0.01,863.441,351.9027.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 131,250.7512,321.7060.6 %5.01,342.411,082.4819.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 245,590.6315,076.2166.9 %5.01,646.641,115.4732.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,289.355,866.0073.7 %5.0286.56466.07-62.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,446.793,157.00-29.0 %0.0324.71246.0524.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์709,522.6337,862.0094.7 %5.03,964.11178.1395.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,714.244,170.0093.2 %5.0903.45381.9057.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี47,714.5215,201.2768.1 %5.0824.221,161.21-40.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล35,903.1720,138.0043.9 %5.0966.111,087.75-12.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,883.7519,336.00-14.5 %0.02,212.62907.3559.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,347.703,916.0053.1 %5.0931.79619.5633.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,524.081,065.0057.8 %5.0457.66260.9343.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,903.5113,635.0023.8 %5.05,280.412,316.0456.1 %5.0
รวม 1,519,899 538,348 64.58 % 69,900 38,221 45.32 %