จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,471.941,050.0057.5 %5.0538.64245.0054.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,470.8721,319.7219.5 %5.0536.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,353.8679,009.50-595.9 %0.072.81155.72-113.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,766.662,726.6068.9 %5.061.25337.96-451.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,741.872,089.0044.2 %5.0976.00260.4373.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,987.181,800.0039.7 %5.0342.2987.0174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช29,871.8522,869.9023.4 %5.03,876.521,338.3765.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3686.1881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,885.75364.0090.6 %5.0185.8275.0159.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,602.86474.0086.8 %5.0178.0062.7064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,917.291,459.0062.8 %5.0462.0349.4389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,542.82215.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,598.56523.0085.5 %5.0227.13126.0544.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,883.25586.0084.9 %5.0353.5359.3883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,895.49745.0080.9 %5.0265.3840.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,807.662,029.5057.8 %5.0584.80162.0872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,619.66331.0090.9 %5.0274.80101.2363.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,645.05281.0092.3 %5.0369.0578.7578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,595.10932.0079.7 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,904.03657.0088.9 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,104.22450.0089.0 %5.0383.3366.8882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,679.58562.0084.7 %5.0407.1790.0877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,673.55869.0076.3 %5.0337.0663.0181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,542.39425.0088.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,600.09625.0082.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,646.21365.0090.0 %5.0173.8119.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,608.49523.0085.5 %5.0246.6259.8775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,563.40510.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,455.555,972.90-9.5 %0.0766.83223.8070.8 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,849.456,410.00-125.0 %0.0602.79124.5779.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,475.355,862.849.5 %4.51,812.71348.6580.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.4028.5992.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,977.741,187.0060.1 %5.06,382.02199.5096.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,050.561,074.0064.8 %5.0699.64240.3565.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง768.111,325.00-72.5 %0.0484.48167.2065.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77188.4172.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,770.854,037.0030.0 %5.01,299.27809.4037.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,829.731,647.0057.0 %5.0880.93649.2426.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,132.3931,308.55-138.4 %0.05,238.7147,873.75-813.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,721.101,399.4362.4 %5.01,514.4576.4295.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช6,004.501,503.0075.0 %5.01,869.771,013.1045.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,924.726,218.05-58.4 %0.01,128.141,006.0910.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,525.096,254.84-77.4 %0.0698.50899.33-28.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,601.795,605.1515.1 %5.02,174.013,045.26-40.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,485.443,050.0032.0 %5.01,101.57177.0283.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช8,390.3714,787.75-76.2 %0.01,307.80272.5079.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช138,200.58136,036.021.6 %0.5724.87342.2652.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,626.0716,443.88-90.6 %0.03,224.067,138.95-121.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,879.872,653.0031.6 %5.01,032.69856.9017.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,373.912,064.8538.8 %5.0550.45247.0055.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,276.431,802.0045.0 %5.081.4687.23-7.1 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,847.52789.0057.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,847.52451.0075.6 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,557.491,135.0068.1 %5.0899.5790.8189.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,962.401,505.0049.2 %5.0759.29479.0136.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,994.845,243.40-5.0 %0.01,014.05491.0051.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,029.8414,329.00-78.4 %0.02,307.133,021.36-31.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,334.537,081.0015.0 %5.01,584.521,139.9128.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,923.193,318.0015.4 %5.01,128.13589.5247.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช10,053.6111,874.00-18.1 %0.01,774.67189.1889.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,224.271,028.0080.3 %5.01,128.13620.0045.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,874.576,577.20-69.8 %0.01,071.10467.7956.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,648.172,861.0038.4 %5.01,413.38285.4979.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,094.912,647.3248.0 %5.01,428.48745.2147.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,383.516,154.00-40.4 %0.0899.9562.9493.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช24,283.037,994.2567.1 %5.0597.69325.5745.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 166,970.89107,969.0035.3 %5.02,314.051,873.4019.0 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 35,348.8121,090.6340.3 %5.0870.47872.73-0.3 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,321.785,672.0010.3 %5.0483.73154.3268.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,609.091,873.0028.2 %5.0595.68216.2763.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,631.834,295.0023.7 %5.01,147.16356.6168.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,181.411,299.6059.2 %5.0690.76206.1570.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,201.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,280.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,918.042,954.00-1.2 %0.0937.98171.0081.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,942.472,265.0054.2 %5.01,833.48612.9866.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,076.866,546.70-7.7 %0.01,063.55942.4011.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช84,331.147,741.4990.8 %5.0757.09237.7468.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,656.499,377.0062.0 %5.02,827.361,001.3064.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 137,584.6312,058.5767.9 %5.0928.42518.5344.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,359.159,962.0067.2 %5.01,696.081,422.0716.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 329,693.9510,710.0063.9 %5.02,574.841,124.1756.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 26,012.0414,226.1545.3 %5.01,347.20595.5255.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,358.7414,675.9515.5 %5.0477.93664.01-38.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,470.9365.6999.8 %5.0729.2228.0096.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,231.143,989.0036.0 %5.0305.41621.30-103.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช72,407.6493,379.00-29.0 %0.01,752.691,047.1240.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,971.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,329.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสิชล729,192.8826,731.0096.3 %5.01,101.09280.5874.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช166,646.39465.6099.7 %5.01,177.751,254.10-6.5 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,139.9521,060.0022.4 %5.0786.60537.5631.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช453,346.75130,837.1371.1 %5.01,109.081,722.55-55.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,104.5713,115.0034.8 %5.0904.33581.1835.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,292.8234,000.0026.6 %5.0888.35675.0024.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,259.6116,471.1958.0 %5.0957.38677.6429.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,564.9410,954.0051.5 %5.0766.38375.9250.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง158,236.0235,417.8777.6 %5.01,388.06566.5059.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,482.7733,729.00-73.1 %0.02,455.261,624.3433.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช8,085.4410,230.88-26.5 %0.02,974.493,610.52-21.4 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,994.6555,456.0047.7 %5.02,072.37615.3670.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,671.594,795.34-30.6 %0.01,014.04876.8513.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,159.071,792.0043.3 %5.0766.83185.0675.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,099.4649,394.00-17.3 %0.05,603.114,916.0712.3 %5.0
รวม 2,941,743 1,248,019 57.58 % 109,910 109,429 0.44 %