จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,712.411,244.0066.5 %5.0412.23198.7451.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37267.13-349.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,775.431,137.0059.0 %5.0291.7691.6068.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,699.322,154.0041.8 %5.0621.3757.5390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,160.599,411.007.4 %3.52,218.70464.5579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,724.691,218.0074.2 %5.0308.61181.4541.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,886.751,022.0073.7 %5.0349.1436.0989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,784.48653.0082.7 %5.0202.0931.2884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,798.31729.0080.8 %5.0332.9562.5381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,832.66450.0088.3 %5.0289.3761.7478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,773.38560.0085.2 %5.0328.4355.1183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,768.14397.0089.5 %5.0420.3830.1192.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,527.014,516.000.2 %0.5849.46159.6081.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,108.192,471.9320.5 %5.0659.38425.5835.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,422.231,235.9672.1 %5.0381.61148.2061.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,395.65508.0078.8 %5.0404.81202.3550.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,859.221,664.0056.9 %5.0925.66149.9883.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,903.393,709.0024.4 %5.0906.64434.8152.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,319.361,414.0057.4 %5.0659.38283.8956.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,754.981,592.0057.6 %5.0716.34438.5838.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,625.162,018.5064.1 %5.0876.03877.57-0.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,079.291,543.8025.8 %5.0472.98171.9563.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,603.074,461.173.1 %1.51,267.95759.8140.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,898.382,264.0041.9 %5.0742.77211.1071.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,935.0511,814.658.7 %4.01,096.8079.5992.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่765,317.63789,396.88-3.1 %0.04,227.04947.3577.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,750.671,933.8059.3 %5.0792.49282.1564.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,848.026,587.003.8 %1.580.1062.8821.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,195.771,221.0061.8 %5.0659.39101.3784.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,049.741,046.3665.7 %5.0507.26159.9468.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,320.162,808.0015.4 %5.0735.46286.9061.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.761,397.6096.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,479.975,283.0054.0 %5.0982.66786.3320.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,278.412,492.0052.8 %5.0773.47330.4057.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,250.0210,770.4418.7 %5.01,401.02123.5091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,819.061,628.0042.3 %5.0659.38389.5040.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,667.472,919.9937.4 %5.0830.54899.75-8.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,959.682,223.0043.9 %5.0659.39409.7037.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,500.791,671.0062.9 %5.0849.54380.0055.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,116.912,488.0039.6 %5.0564.3080.0885.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,894.033,101.0071.5 %5.0735.46507.2731.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่60,415.3019,705.0067.4 %5.01,178.74818.9030.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,643.141,924.8747.2 %5.0431.24134.4468.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,633.043,113.0044.7 %5.0887.63420.3552.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,128.211,620.0048.2 %5.0583.37206.1564.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,682.833,491.4525.4 %5.0830.54497.8140.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,388.032,754.0037.2 %5.0697.47114.7783.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,558.414,591.1956.5 %5.03,017.38293.0990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่55,622.5612,639.0777.3 %5.01,718.79858.7050.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,612.103,136.5044.1 %5.0379.06201.4046.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่60,372.1661,171.00-1.3 %0.01,217.73537.7055.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,625.5728,686.00-32.6 %0.0776.80973.98-25.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,782.6416,395.08-19.0 %0.0597.971,650.38-176.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม17,553.3812,024.0031.5 %5.0620.00296.8852.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก33,620.1421.5099.9 %5.0651.90793.59-21.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่35,245.1418,160.6248.5 %5.011,265.26631.8094.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,305.502,198.2233.5 %5.0675.57710.60-5.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,651.93960.0063.8 %5.0450.20147.2567.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,845.2817,890.0048.7 %5.03,148.131,680.0046.6 %5.0
รวม 1,331,481 1,104,239 17.07 % 97,775 23,993 75.46 %