จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,383.74265.0088.9 %5.0376.72139.5962.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,381.8622,999.79-71.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,421.027,003.6043.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,014.942,922.813.1 %1.5604.9261.0089.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,235.281,446.0065.9 %5.0585.90150.2474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,649.209,887.88-2.5 %0.01,688.83663.9560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,955.34666.0086.6 %5.0228.4674.1367.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว438.69386.0012.0 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,293.84358.0091.7 %5.0256.149.3796.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,436.28357.0092.0 %5.0207.0778.6362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,001.881,136.4071.6 %5.0356.4381.3677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,039.77379.0090.6 %5.0209.2078.0662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมืองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0321.5072.0177.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,677.222,958.0019.6 %5.0680.98747.75-9.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,475.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,486.105,454.0062.4 %5.0833.11445.1446.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,735.48722.0089.3 %5.0871.14814.226.5 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,470.311,237.0064.4 %5.0412.73366.0311.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,815.351.00100.0 %5.0335.71157.6853.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,709.022,236.0039.7 %5.0653.53397.1939.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,708.454,119.0038.6 %5.01,008.04399.0060.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,050.662,485.8038.6 %5.01,023.27949.647.2 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,101.42979.0068.4 %5.0623.93250.0359.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา7,705.268,002.76-3.9 %0.01,061.30260.0775.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,914.141,852.0036.4 %5.0501.4084.2583.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25554.0065.8 %5.059.8962.90-5.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,055.2324.0099.2 %5.0661.9694.1685.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,712.51947.0065.1 %5.0509.84348.6531.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,328.232,450.0026.4 %5.0662.00267.6059.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,714.1033,475.00-333.9 %0.01,175.401,722.94-46.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,587.3490.0097.5 %5.0985.24611.1538.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,628.491,955.2057.8 %5.01,308.51663.7749.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,886.805,672.8117.6 %5.0894.01121.3286.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,326.751,394.0086.5 %5.0604.921,054.70-74.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,033.922,347.9341.8 %5.0627.131,475.76-135.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,562.303,797.0049.8 %5.0719.01253.1164.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,591.421,983.9569.9 %5.0719.01381.3947.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,662.862,889.90-8.5 %0.0418.2962.5785.0 %5.0
สพ.พังงา10,537.861,548.0085.3 %5.01,710.24331.6180.6 %5.0
รจจ.พังงา 59,289.5225,632.0056.8 %5.0587.63668.89-13.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,576.97947.0063.3 %5.0395.74254.0035.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,819.282,845.0075.9 %5.0900.74696.1822.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,940.411,265.0067.9 %5.0374.72320.1514.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,917.275,507.19-40.6 %0.0721.89624.3013.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,254.462,597.0020.2 %5.0680.9869.6389.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,256.869,961.5618.7 %5.02,525.531,252.7850.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)25,919.199,007.4265.2 %5.01,588.17706.3255.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,599.299,277.0062.3 %5.01,598.56874.9745.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,040.592,295.6071.4 %5.0314.04397.10-26.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,515.1448,851.00-0.7 %0.0991.87577.6041.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา21,803.2319,980.008.4 %4.0624.45832.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,549.9914,441.0029.7 %5.0650.11388.1440.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,648.025,569.3266.5 %5.0672.21318.5452.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,762.8015,304.15-11.2 %0.01,499.872,522.45-68.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,233.701,786.0044.8 %5.0719.01486.9232.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,488.20388.0084.4 %5.0414.79156.0962.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,462.918,991.7737.8 %5.03,962.162,757.3530.4 %5.0
รวม 498,950 321,629 35.54 % 43,593 27,687 36.49 %