จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,517.70702.0072.1 %5.0211.41264.02-24.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.592.11435.68-373.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,209.7812,329.0635.8 %5.066.90118.17-76.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,613.783,102.0014.2 %5.0553.70209.9562.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,068.151,309.0057.3 %5.0439.6037.5291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,634.0324,816.6010.2 %5.03,215.941,274.3360.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,839.593,720.0073.1 %5.0401.5747.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,565.091,890.0058.6 %5.0363.54135.8562.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,756.631,328.0076.9 %5.0307.8473.3376.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,103.991,737.0066.0 %5.0409.27101.6575.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,613.635,029.0024.0 %5.0686.8148.5092.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.51,112.87114.0489.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,987.897,100.17-78.0 %0.0781.89531.0532.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต10,192.991,788.0082.5 %5.01,051.96296.7471.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,719.071,712.0054.0 %5.0705.82474.3432.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,096.312,614.0015.6 %5.0439.60219.9950.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,877.251,327.0053.9 %5.0363.54295.7018.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,157.472,048.0035.1 %5.0458.62141.7969.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,396.582,201.00-57.6 %0.0277.98143.7048.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,914.451,789.0054.3 %5.0705.825.0099.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,039.782,196.0027.8 %5.0401.57119.2070.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,339.2823,714.00-344.1 %0.01,067.13258.1675.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,939.873,503.0011.1 %5.0781.89996.08-27.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,586.834,053.0011.6 %5.01,029.10746.9027.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,832.8716,244.7322.0 %5.0251.44166.0034.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,671.48875.0047.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,206.741,535.0052.1 %5.0496.6556.1188.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,908.851,191.0059.1 %5.0363.54172.0152.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,977.713,531.0011.2 %5.0705.82343.3851.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,599.0528,627.00-411.3 %0.01,352.371,081.2720.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,117.76671.0086.9 %5.01,276.30610.0052.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,728.681,856.0050.2 %5.0705.8290.3787.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,345.1813,229.40-147.5 %0.01,048.11147.1586.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,816.491,853.0034.2 %5.0325.50333.85-2.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,522.155,164.07-46.6 %0.0610.74738.76-21.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,731.431,209.0067.6 %5.0705.82207.9970.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,117.791,235.4060.4 %5.0439.60228.5148.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,410.594,353.00-27.6 %0.0553.70210.9461.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,602.306,448.4039.2 %5.0375.63203.5545.8 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 61,819.9334,287.0044.5 %5.0961.55730.0224.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,630.32862.0067.2 %5.0268.46214.5420.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,615.162,202.6039.1 %5.0629.76240.5561.8 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,043.207,894.80-56.5 %0.01,048.11408.4661.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,192.972,098.0034.3 %5.0477.63174.5463.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,834.011,125.0060.3 %5.0381.57332.2212.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,164.933,660.00-15.6 %0.0439.6099.7377.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต36,603.8017,798.0051.4 %5.0645.60345.8046.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,455.142,932.5088.9 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,868.9518,886.4220.9 %5.0285.36160.1343.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต40,065.5348,035.29-19.9 %0.0640.16289.3554.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต114,485.7478,314.0031.6 %5.0475.71377.0020.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,281.4615,302.0111.5 %5.0355.68322.109.4 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต20,815.9213,525.7135.0 %5.01,018.10747.3626.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,272.814,128.00-26.1 %0.0496.65227.5654.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,641.41543.0079.4 %5.0268.4687.4067.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 38,804.0748,462.37-24.9 %0.08,539.304,274.4749.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,404.8814,322.0061.7 %5.02,540.523,264.00-28.5 %0.0
รวม 664,759 512,410 22.92 % 44,874 24,079 46.34 %