จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,569.8111,767.00-157.5 %0.01,687.73237.3085.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,595.89125.0097.3 %5.0197.90387.50-95.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,107.0056,842.368.5 %4.0256.41848.66-231.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,929.591.00100.0 %5.089.37281.95-215.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,738.633,756.2044.3 %5.070.7180.31-13.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,247.262,000.0052.9 %5.01,302.96416.1068.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,804.722,556.0032.8 %5.0766.93104.5086.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,704.602,651.9660.4 %5.0433.6643.8189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,717.636,326.4053.9 %5.04,634.88284.2093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี10,032.185,658.8043.6 %5.02,928.891,140.0061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,938.557,401.2046.9 %5.01,761.25569.7567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,446.032,129.0052.1 %5.0235.5438.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,996.291,098.0072.5 %5.0347.9372.9879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,636.64368.0089.9 %5.0242.0143.9981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,530.11368.0089.6 %5.0319.3240.8587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,962.20755.0080.9 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ332.13493.00-48.4 %0.0342.8655.5983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,844.201,018.0073.5 %5.0438.2147.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,410.35451.0086.8 %5.0337.3163.1581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,612.07601.0083.4 %5.0491.6831.4193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,986.89445.0088.8 %5.0297.7774.2875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,702.46192.0094.8 %5.0310.2578.6274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,475.18491.0085.9 %5.0326.6114.3095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,557.42415.0088.3 %5.0243.0340.0483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,570.39490.0086.3 %5.0253.7380.5368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,445.31273.0092.1 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,634.551,764.0061.9 %5.0464.8848.4589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,982.98698.0082.5 %5.0398.3259.5685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,551.67235.0093.4 %5.0209.2948.2676.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,222.026,530.0041.8 %5.0749.31154.3479.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,479.472,700.0068.2 %5.0753.41159.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,029.648,793.42-74.8 %0.01,972.641,277.7535.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,011.1110,226.0065.9 %5.09,804.21628.9093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.8582.6577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,513.451,891.5024.7 %5.0428.36245.1042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,812.021,142.0059.4 %5.0608.74452.2025.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,400.841,913.0043.7 %5.0521.96237.5054.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,128.752,677.00-137.2 %0.0482.03154.8567.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,308.866,244.03-17.6 %0.01,282.01974.0924.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,287.782,456.4478.2 %5.08,283.18239.8597.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,125.05986.0068.4 %5.0897.36391.4056.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,108.491,017.0067.3 %5.0872.58729.1016.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,606.573,625.08-0.5 %0.0977.741,068.04-9.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,516.223,601.8820.2 %5.01,950.74767.2160.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,928.494,855.901.5 %0.52,019.601,770.2012.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,691.766,031.2686.2 %5.01,779.895,086.30-185.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,707.415,032.16-85.9 %0.0627.68374.4140.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,975.561,026.0079.4 %5.01,643.301,582.353.7 %1.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,934.133,202.0035.1 %5.01,355.021,064.9521.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,400.352,963.2032.7 %5.01,723.673,225.58-87.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,926.741.00100.0 %5.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี314,038.09348,487.00-11.0 %0.0975.431,045.00-7.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,986.398,524.525.1 %2.52,918.51993.7066.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,492.831,798.0048.5 %5.01,038.15482.6053.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,772.035,808.40-54.0 %0.01,398.69706.0149.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,469.449,464.16-11.7 %0.03,069.51298.9290.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,881.4011,180.03-41.9 %0.03,102.743,226.60-4.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,491.975,230.004.8 %2.097.52117.83-20.8 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,827.29540.0070.4 %5.081.1632.2260.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,827.29646.0064.6 %5.089.6182.158.3 %4.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,986.571,187.0060.3 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,399.351,371.0059.7 %5.0996.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,044.141,672.0045.1 %5.01,155.28585.2049.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,709.293,215.4013.3 %5.0671.74310.6553.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,075.3950,049.00-519.8 %0.02,388.281,714.9528.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,464.652,273.0073.1 %5.01,320.03744.9643.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,979.771,063.0082.2 %5.01,415.12336.3076.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,287.3812,816.00-103.8 %0.01,643.3189.8494.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,519.6214,238.00-5.3 %0.02,339.381,144.7551.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,878.472,032.0082.9 %5.01,453.141,700.50-17.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,950.494,688.00-18.7 %0.01,205.94533.9055.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,164.642,504.0039.9 %5.01,205.94374.3069.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,049.692,373.0053.0 %5.01,491.20596.6060.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,787.233,113.8617.8 %5.0901.7193.1089.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,672.259,772.0063.4 %5.0865.52223.2574.2 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,654.9513,134.00-51.8 %0.0595.79359.0039.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,038.5264,264.2817.7 %5.01,577.381,348.3714.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,702.7212,720.007.2 %3.52,429.0398.5095.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,700.304,849.0027.6 %5.0768.58211.8572.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,697.685,352.006.1 %3.01,658.00760.9554.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี33,364.8118,106.0145.7 %5.0842.671,127.83-33.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,577.943,304.0027.8 %5.01,015.77296.4070.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,792.258,614.00-26.8 %0.01,548.23589.9561.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,827.631,375.0064.1 %5.0901.69104.5088.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,578.015,239.64-46.4 %0.0939.72693.5026.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,747.1817,745.9667.6 %5.05,118.79500.3090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,874.2115,039.90-69.5 %0.0444.13363.8518.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 244,264.7911,303.0074.5 %5.02,154.18602.5572.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 341,593.1717,003.5959.1 %5.01,705.96728.3457.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,768.815,074.0056.9 %5.0379.27510.91-34.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,792.652,170.0022.3 %5.0284.82570.95-100.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,065.0719,872.0054.9 %5.0994.58771.2822.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี68,631.6970,034.00-2.0 %0.01,679.35366.3078.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,786.5914,494.008.2 %4.0933.63741.3520.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี127,396.7763,902.0049.8 %5.01,125.82500.6555.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,220.8720,340.004.2 %2.01,070.68880.2617.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,810.1920,860.00-17.1 %0.0912.27380.0058.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา46,482.7028,830.0038.0 %5.01,009.18731.1727.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี54,196.5121,862.2759.7 %5.019,572.481,946.7590.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี22,011.7319,249.0012.6 %5.01,087.59396.2563.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,146.130.10100.0 %5.01,285.3081.7093.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,499.033,405.002.7 %1.0687.50504.4526.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,938.1610,190.00-106.4 %0.01,541.311,804.00-17.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,557.191,548.0039.5 %5.0182.7832.3382.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,628.38645.0075.5 %5.0676.84154.3577.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,248.9543.0099.8 %5.06,830.677,507.22-9.9 %0.0
รวม 1,645,529 1,192,899 27.51 % 154,720 67,002 56.69 %