จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,367.04599.6074.7 %5.0347.66115.9066.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,272.44565.0086.8 %5.0102.48114.00-11.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง112,367.6139,137.2365.2 %5.0760.55142.2681.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,028.881,859.1038.6 %5.0537.82258.6951.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,803.191,293.9053.8 %5.0518.8049.5690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,902.0010,356.0019.7 %5.01,735.82577.9766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,839.37660.0082.8 %5.0222.7534.4684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,920.51418.0089.3 %5.0337.2546.5586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,759.68287.0092.4 %5.0321.1440.3887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,724.96508.0086.4 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,040.315,920.00-46.5 %0.01,032.23486.5052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,512.883,370.004.1 %2.0804.04382.4352.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,410.42325.0086.5 %5.0439.65151.0565.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง6,378.972,949.6053.8 %5.0651.93413.8136.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,997.481,021.2065.9 %5.0613.92362.3441.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,862.771,118.8071.0 %5.0537.83234.2156.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,907.09965.0066.8 %5.0575.85971.31-68.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,110.792,364.00-12.0 %0.0389.20153.0160.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,626.521,268.0065.0 %5.0880.14585.8833.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,964.051,217.4058.9 %5.0594.88238.8659.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,326.487,591.2038.4 %5.0861.09250.1670.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง62,920.5645,012.8028.5 %5.0371.72547.15-47.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,193.961,359.0057.5 %5.0453.57387.3914.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,169.192,474.0140.7 %5.066.66171.65-157.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,995.58912.4069.5 %5.0613.8869.4888.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,728.57655.0076.0 %5.0499.79227.0254.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,537.692,411.0031.8 %5.0670.9333.2595.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,480.3926,597.01-310.4 %0.01,171.56382.3367.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,105.374,186.70-2.0 %0.0880.11370.2457.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,997.251,372.0054.2 %5.0613.88184.4370.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,149.326,046.00-45.7 %0.0899.1292.2489.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,016.371,842.6038.9 %5.0613.88581.405.3 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,855.883,532.00-23.7 %0.0537.82535.910.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,952.732,332.7021.0 %5.0442.64443.48-0.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,943.141,474.0062.6 %5.0746.9959.4192.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,700.461,694.0237.3 %5.0442.74114.1474.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,317.991,955.0094.8 %5.012,023.48457.4796.2 %5.0
รจจ.ระนอง 877,952.2521,503.9397.6 %5.08,497.06710.5091.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,414.11654.0072.9 %5.0366.67137.1462.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,427.604,412.0018.7 %5.01,374.52834.3839.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,290.441,267.0061.5 %5.0689.96430.8437.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,138.643,791.34-20.8 %0.0651.91445.5831.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,022.861,483.2050.9 %5.0432.08281.1134.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,284.552,192.0033.3 %5.0575.85281.2051.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง42,503.8013,346.0068.6 %5.03,093.48199.5793.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,897.303,034.0022.2 %5.0272.76411.83-51.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,528.6523,082.0126.8 %5.0875.61586.3833.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,751.8610,085.0031.6 %5.0520.01644.90-24.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี16,009.368,152.0049.1 %5.0587.84191.6767.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,480.1115,383.10-81.4 %0.01,369.281,111.5018.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,281.932,142.0034.7 %5.0727.98453.2037.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,216.601,162.0063.9 %5.0423.72184.3756.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบ10,392.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,037.87ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,372,388 299,340 78.19 % 54,031 17,171 68.22 %