จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,523.971,119.0055.7 %5.0467.39160.1165.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,813.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.564.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,994.152,150.0028.2 %5.0657.55268.8559.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,160.661,411.0055.4 %5.0638.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,788.349,971.0049.6 %5.01,969.66314.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,535.781,077.0076.3 %5.0314.8520.9093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,132.67476.0088.5 %5.0316.5239.4787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,684.11336.0090.9 %5.0257.7535.1586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน7,509.46834.0088.9 %5.0492.8478.9084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,881.97350.0091.0 %5.0387.4562.7183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,606.91235.0093.5 %5.0478.9813.4897.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,805.10518.0086.4 %5.0305.4125.9591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,736.75432.0088.4 %5.0322.0953.1883.5 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,085.156,208.00-101.2 %0.0790.91309.8160.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,932.574,425.0059.5 %5.01,190.00752.5136.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,799.411,216.0068.0 %5.0999.84601.3539.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,988.911,256.0058.0 %5.0657.55220.6266.4 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1425,746.265,725.5277.8 %5.09,160.432,023.5077.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,347.431,748.0047.8 %5.0809.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,911.301,295.0073.6 %5.01,456.22956.7234.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,039.412,991.83-46.7 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,661.281,884.0048.5 %5.0942.79613.8234.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,185.062,052.0051.0 %5.0891.12672.4524.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,552.889,284.76-67.2 %0.01,266.06180.5485.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร76,713.0049,807.0035.1 %5.0586.58656.88-12.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,352.261,967.0041.3 %5.0809.6897.5588.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,924.856,348.00-28.9 %0.073.480.9098.8 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7039.1038.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,341.40561.0083.2 %5.0809.68147.5781.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,881.87102.0096.5 %5.0619.55440.0429.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,241.753,158.002.6 %1.0752.63648.2913.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร15,714.7854,127.52-244.4 %0.02,597.211,123.1956.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,812.381,827.8073.2 %5.01,570.351,446.617.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,262.121,909.0041.5 %5.0771.65154.2080.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,377.4112,790.79-100.6 %0.01,247.05174.3586.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,056.964,108.00-34.4 %0.0676.57323.4052.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,494.082,140.0838.8 %5.0866.75295.4265.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,250.371,941.0040.3 %5.0771.65494.2735.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,452.581,242.0064.0 %5.0764.80394.3748.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,528.152,649.9624.9 %5.0619.5231.2895.0 %5.0
สพ.ชุมพร3,465.863,389.002.2 %1.0771.65421.6345.4 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,035.6525,794.0040.1 %5.0871.27612.3129.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,564.40636.0075.2 %5.0486.4162.5687.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,028.512,963.0041.1 %5.01,228.03306.0075.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,071.17827.0073.1 %5.0695.58317.3054.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,276.743,978.007.0 %3.51,056.89399.6562.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,976.981.00100.0 %5.0374.8294.1574.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,270.585,583.89-70.7 %0.0771.65233.1369.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,607.912,650.4075.0 %5.0782.83360.6053.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 129,224.6610,448.0064.2 %5.01,345.51511.9262.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 217,002.5210,696.0037.1 %5.01,383.16613.7055.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล60,111.7715,105.3574.9 %5.0475.73765.22-60.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,559.312,289.6010.5 %5.0305.57343.00-12.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,519.3828,709.0042.0 %5.01,049.17252.9875.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,517.7332,242.80-2.3 %0.01,003.341,492.00-48.7 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์8,802.9621,477.00-144.0 %0.0684.38747.33-9.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,715.2013,895.075.6 %2.5693.57484.5630.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ3,145.9312,408.00-294.4 %0.0539.46493.008.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน43,249.5820,016.0053.7 %5.0820.11303.0163.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,901.9218,005.004.7 %2.02,623.31916.0065.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,019.652,207.0056.0 %5.0828.70642.6622.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,483.99495.0080.1 %5.0448.38188.6357.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,627.0810,700.0056.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 666,193 446,190 33.02 % 61,468 28,280 53.99 %