จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,544.83987.0061.2 %5.0434.33110.0174.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,449.185,823.00-68.8 %0.0757.58246.5867.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,172.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5662.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,670.467,574.9044.6 %5.02,518.29228.1990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,534.402,147.0061.2 %5.0283.96111.8560.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,423.741,187.0073.2 %5.0486.36100.9479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,071.94763.0081.3 %5.0311.49100.6667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,175.68803.0080.8 %5.0312.85100.7967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,021.821,038.0074.2 %5.0276.4499.9263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,858.21745.0080.7 %5.0137.1997.1429.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,924.61590.0085.0 %5.0400.40102.9174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,722.14451.0093.3 %5.01,744.3495.0394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,787.30488.0087.1 %5.0275.716.3397.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,810.75540.0085.8 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,096.96203.0095.0 %5.0384.976.7798.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,458.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5776.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,777.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5909.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,809.793,955.98-3.8 %0.01,383.13567.8658.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,221.442,463.0023.5 %5.0700.55465.6233.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,400.7830,736.008.0 %4.012,402.635,098.7058.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,936.771,075.0063.4 %5.0646.20367.5443.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,776.424,099.00-8.5 %0.0909.711,543.12-69.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,280.103,751.80-64.5 %0.0544.15536.341.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,644.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5795.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี35,927.425,144.0085.7 %5.013,641.27201.2398.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5,905.7915,806.15-167.6 %0.01,004.79317.5168.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,871.301,618.0087.4 %5.04,381.18134,821.22-2,977.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,748.613,554.005.2 %2.5890.71295.3166.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,555.97755.0070.5 %5.0434.3267.3784.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,941.631,138.0061.3 %5.0586.43428.4126.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,929.894,249.73-8.1 %0.0871.69501.1942.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,158.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,385.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,696.644,177.0011.1 %5.01,271.04155.1887.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,415.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5776.61419.3146.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,368.8932,218.29-58.2 %0.03,648.03631.9082.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,946.022,355.0040.3 %5.0985.79510.5648.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,613.822,308.0036.1 %5.0852.68551.2835.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,446.346,222.813.5 %1.51,423.16782.9745.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,435.074,005.0326.3 %5.0738.5947.4593.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,240.381,996.5038.4 %5.0700.55384.7545.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี15,267.7417,480.00-14.5 %0.01,886.04616.9067.3 %5.0
รจก.ลพบุรี 65,055.8017,982.8272.4 %5.01,052.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,797.341,183.0057.7 %5.0529.41107.3579.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,365.212,005.8340.4 %5.0719.57240.1266.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,171.301,191.0062.4 %5.0681.54296.9256.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,560.197,348.08-32.2 %0.01,194.971,112.316.9 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,658.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5852.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,910.175,965.76-21.5 %0.01,501.591,117.0425.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,689.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,031.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,027.644,459.7570.3 %5.01,248.35640.8548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ไม่ครบ15,310.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ846.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,793.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5362.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี130,230.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,234.571,979.4111.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,666.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,310.4412,451.0032.0 %5.0609.90257.0957.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,556.8416,445.0033.0 %5.0835.60589.2429.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,589.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5659.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง44,103.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5740.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,082.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,002.691,729.5082.7 %5.04,038.79104.5797.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,945.7916,702.0058.2 %5.02,504.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,673.863,317.009.7 %4.5852.66255.4570.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,043.071,861.0938.8 %5.0624.49212.5566.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,279.2327,028.61-21.3 %0.03,637.098,067.34-121.8 %0.0
รวม 470,112 292,119 0.00 % 77,972 165,704 0.00 %