จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,217.693,016.006.3 %3.01,507.48163.1989.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,763.706,277.0088.3 %5.0213.32319.45-49.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,512.21531.9084.9 %5.0379.66240.6636.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,797.8553,033.99-18.4 %0.0190.17316.10-66.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,566.986,716.8071.5 %5.01,711.09273.7784.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,719.3712,402.00-116.8 %0.01,460.27203.3086.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,206.681.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,591.7651,180.60-62.0 %0.08,271.7897.8598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,937.0732,149.60-89.8 %0.03,439.281,152.3066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,435.4570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1248.9981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,410.491,103.0075.0 %5.0544.2787.7483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,026.53583.0085.5 %5.0394.46128.3567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,722.73510.0086.3 %5.0388.7495.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,011.94597.0085.1 %5.0330.3294.0571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,770.86711.0081.1 %5.0227.37174.8023.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,859.90575.0085.1 %5.0347.4352.2585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,762.37493.0086.9 %5.0460.0193.1079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,868.03693.0082.1 %5.0340.06131.1061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,604.542,014.0069.5 %5.0500.65247.0050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.51109.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,685.45498.0086.5 %5.0182.5580.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,807.33561.0085.3 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,662.12299.0091.8 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,625.41294.0091.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,817.12348.0090.9 %5.0194.4919.0090.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,549.7016,098.28-88.3 %0.01,660.05732.4755.9 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,543.5425,353.01-53.3 %0.01,923.96323.9583.2 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา20,511.911.00100.0 %5.02,058.450.95100.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,939.8720,279.79-126.8 %0.01,422.85689.5051.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,851.926,031.06-225.7 %0.0882.62148.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,978.659,899.13-24.1 %0.02,050.641,310.0536.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,776.3712,442.12-83.6 %0.01,912.581,432.6025.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,030.531,910.1252.6 %5.0661.59310.1553.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,035.836,854.62-13.6 %0.01,783.51143.0792.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,712.026,541.17-14.5 %0.01,526.10881.2742.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,895.453,057.1137.6 %5.0889.78666.8825.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1617,803.6552,078.60-192.5 %0.05,753.925,661.051.6 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,813.371,378.0071.4 %5.01,291.52262.7479.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,732.302,645.0029.1 %5.0889.76491.1544.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,618.823,379.5126.8 %5.01,583.131,293.9018.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,956.484,440.6010.4 %5.01,823.96407.8077.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,397.5711,608.7924.6 %5.01,594.91146.0090.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,124.043,584.9013.1 %5.01,887.800.90100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,573.153,608.7635.2 %5.01,707.471,840.39-7.8 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,797.153,071.4019.1 %5.01,004.44655.7334.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 975,144.681,830.7097.6 %5.04,641.792,657.9542.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา32,125.8426,363.6517.9 %5.02,664.50620.3576.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,623.6613,664.73-17.6 %0.04,443.962,887.5035.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,427.033,317.0025.1 %5.01,041.91388.3562.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,091.954,619.06-49.4 %0.0968.781,028.55-6.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 815,440.1314,101.638.7 %4.04,387.703,936.1010.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,033.8126,130.2427.5 %5.0470.47325.9030.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2060.167.7 %3.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,386.23514.2062.9 %5.068.2863.347.2 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,902.041,222.0068.7 %5.0946.83180.5080.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,435.141,375.0060.0 %5.0775.69589.6624.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,705.892,909.0021.5 %5.0927.82410.4155.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา16,650.1355,716.00-234.6 %0.01,415.881,282.509.4 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,330.7110,483.88-43.0 %0.02,220.90494.9477.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,197.902,420.7142.3 %5.0566.86390.4031.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,753.8812,558.20-28.8 %0.03,190.720.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,421.2115,464.0034.0 %5.02,896.631,158.6060.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,566.961.00100.0 %5.0927.790.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา34,583.333,504.5289.9 %5.013,668.54237.5098.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,967.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,591.312,570.0061.0 %5.01,308.11524.4059.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,211.6913,870.00-166.1 %0.0870.75123.5085.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,444.661.00100.0 %5.0698.03391.1744.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา60,525.5617,340.0171.4 %5.0857.09451.6447.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา74,844.2026,659.4564.4 %5.01,396.201,695.51-21.4 %0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 38,672.4016,804.6656.5 %5.0877.55527.7639.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา50,004.4366,421.00-32.8 %0.01,152.72754.8634.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,834.158,009.8642.1 %5.01,843.5733.2598.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,960.131,217.0058.9 %5.0623.56298.3052.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,764.031,361.0063.8 %5.0984.8496.7590.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา35,623.1819,910.0044.1 %5.02,264.942,125.156.2 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,063.171,782.0056.1 %5.01,079.92298.1572.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,701.187,149.62-25.4 %0.01,441.23814.1543.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,263.893,198.6125.0 %5.0784.80595.7624.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,956.8918,106.67-204.0 %0.01,830.34506.9572.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,640.987,945.23-71.2 %0.01,308.1465.0595.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,486.1411,480.17-155.9 %0.01,830.76553.1569.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 160,362.2111,927.3180.2 %5.01,005.721,070.65-6.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 236,253.4813,317.0063.3 %5.01,234.40294.5076.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3162,570.8810,670.2093.4 %5.01,694.191,305.7122.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)27,293.111.00100.0 %5.064,781.232.85100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,911.821.00100.0 %5.0411.330.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,662.917,892.3582.7 %5.0447.53336.7424.8 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,333.411.00100.0 %5.0382.470.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ25,202.8524,228.003.9 %1.5731.771,055.58-44.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,099.0753,553.01-72.2 %0.0708.62963.30-35.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร79,750.0643,190.0045.8 %5.0953.51399.0058.2 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,297.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5740.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,830.8517,058.0042.8 %5.0770.24951.39-23.5 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,793.271,551.5544.5 %5.01,375.77213.5084.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,184.8730,421.30-67.3 %0.02,255.733,753.09-66.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,047.8112,896.00-28.3 %0.02,774.751,582.7343.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา40,622.2822,774.5843.9 %5.01,015.970.9599.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,793.871,314.0065.4 %5.01,172.75369.6168.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,210.583,864.9325.8 %5.0854.30860.73-0.8 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,368.267,075.00-31.8 %0.01,793.70436.0575.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,162.605,851.19-40.6 %0.01,553.37142.4590.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,739.281,984.0027.6 %5.0513.59103.0479.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,788.99793.0071.6 %5.0604.54197.6067.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 945,152.2340,529.0010.2 %5.018,840.0713,950.0026.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,092.658,721.4849.0 %5.05,156.314,911.094.8 %2.0
รวม 1,710,226 1,108,488 35.18 % 241,132 82,749 65.68 %