จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,838.441,118.0039.2 %5.0392.65383.802.3 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,282.1611,673.0060.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,006.734,303.38-43.1 %0.0563.80142.5074.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,941.781,231.0058.2 %5.0506.752.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,904.0012,036.00-52.3 %0.01,818.85702.0561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,614.72380.0091.8 %5.0234.7444.6581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,577.79419.0088.3 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,614.73436.0087.9 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,231.31474.0088.8 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,770.30583.0084.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,858.98623.0087.2 %5.0355.6776.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,277.029,519.2215.6 %5.0802.71642.1520.0 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,426.785,103.00-15.3 %0.0643.19283.1056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,281.501,225.0062.7 %5.0696.91502.5527.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,745.681,167.0057.5 %5.0411.67364.8011.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,484.111,725.0061.5 %5.01,191.33530.1055.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,109.101,450.0053.4 %5.0620.85331.3346.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,906.601,162.0060.0 %5.0525.771,070.65-103.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,572.241,826.0029.0 %5.0392.651,697.03-332.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,237.621.00100.0 %5.0943.96314.4566.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,956.632,014.0049.1 %5.0963.13491.5349.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,007.781,276.0057.6 %5.0582.81250.8057.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,440.988,945.48-101.4 %0.0960.26236.5575.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,096.222,338.0024.5 %5.0601.83182.4069.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,107.17566.0073.1 %5.045.0476.14-69.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,407.00762.0077.6 %5.0753.9662.5191.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,687.10568.0078.9 %5.0449.70379.7315.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,874.233,896.21-0.6 %0.0715.93320.9555.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,343.451,595.25-18.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,293.034,200.002.2 %1.01,058.21468.4955.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,320.181,757.0047.1 %5.0658.88257.4560.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,548.703,057.0032.8 %5.01,096.2585.3592.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,355.541,001.0090.3 %5.0582.81462.6520.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,472.572,549.0026.6 %5.0772.97704.808.8 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,954.471,128.0061.8 %5.0563.80414.1526.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,471.531,431.0058.8 %5.0757.17408.0346.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,747.181,918.0030.2 %5.0449.7062.5486.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,355.548,424.00-0.8 %0.0354.30251.1829.1 %5.0
รจจ.สตูล 31,116.5227,169.9812.7 %5.0606.66420.0030.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,511.35409.0083.7 %5.0373.64228.0039.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,543.352,014.0043.2 %5.0791.99533.9032.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,666.60976.0063.4 %5.0487.73286.9041.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,410.154,265.033.3 %1.5715.93370.5048.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,207.602,281.0045.8 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,777.696,212.19-64.4 %0.0716.66597.1016.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล48,422.099,869.5279.6 %5.01,283.61883.5031.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,132.243,054.8126.1 %5.0313.77581.00-85.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล50,646.2741,358.0018.3 %5.0959.79929.103.2 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,729.4222,061.2314.3 %5.0694.591,114.84-60.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู33,459.4812,411.0062.9 %5.0577.04299.0448.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,492.2315,391.85-62.2 %0.01,288.801,247.053.2 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,193.042,064.1035.4 %5.0639.86481.9224.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,422.29598.0075.3 %5.0335.61180.5046.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,531.376,669.5779.5 %5.02,486.512,615.60-5.2 %0.0
รวม 441,039 259,091 41.25 % 36,587 24,891 31.97 %