จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,492.28584.0076.6 %5.0399.31116.8770.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง14,683.206,243.7157.5 %5.0247.22370.69-49.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,348.897,158.0563.0 %5.071.29106.35-49.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,841.121,068.0062.4 %5.0589.45111.1581.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,901.072,687.007.4 %3.5608.4787.8485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,168.578,533.8029.9 %5.02,510.06838.8566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,562.11319.0091.0 %5.0139.7864.9553.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,168.95602.0085.6 %5.0274.0875.4472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,614.22372.0089.7 %5.0253.0186.3465.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,655.47703.0080.8 %5.0314.7472.2077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,582.06220.0093.9 %5.0263.8362.4076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,560.23500.0086.0 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,685.601,216.0078.6 %5.0417.1728.8593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,759.601,046.0072.2 %5.0275.5075.4372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,745.80869.0076.8 %5.0296.4083.2071.9 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,936.584,020.4063.2 %5.0737.71373.3549.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,071.563,587.3411.9 %5.01,083.871,051.653.0 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,866.172,235.0022.0 %5.0532.41154.2071.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,762.871,664.0055.8 %5.0969.76886.868.5 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,024.301,122.0062.9 %5.0665.52338.2049.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,545.321,101.0056.7 %5.0551.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,264.261,696.0060.2 %5.01,159.931,299.60-12.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,174.702,973.00-36.7 %0.0550.62693.50-25.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,470.984,198.0123.3 %5.01,255.00751.4540.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,464.431,150.0066.8 %5.0836.66475.0043.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,533.9712,007.98-83.8 %0.01,369.11252.6081.6 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง143,634.0988,631.0038.3 %5.0475.62747.10-57.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,475.202,319.0033.3 %5.0798.63482.8039.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,842.264,335.9425.8 %5.03,057.251,561.1948.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,016.152,275.0054.6 %5.078.060.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,889.57608.0079.0 %5.0722.5728.1596.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,889.21885.0069.4 %5.0608.47118.5680.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,385.713,616.00-6.8 %0.0798.63261.8067.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,226.2222,217.00-256.8 %0.01,654.353,412.50-106.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,473.484,788.00-7.0 %0.01,274.03258.0879.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,022.211,759.0065.0 %5.0760.60270.7564.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,935.1011,816.49-32.2 %0.01,540.93107.3593.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,981.452,311.0042.0 %5.01,026.81812.2520.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,816.002,960.1422.4 %5.0931.74617.0033.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,431.191,999.0041.7 %5.0836.66285.2165.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,694.922,229.0039.7 %5.0931.74333.1764.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,018.842,888.004.3 %2.0627.49212.8066.1 %5.0
สพ.ตรัง11,897.2310,402.0012.6 %5.0965.79422.7556.2 %5.0
รจจ.ตรัง 146,883.6749,068.0066.6 %5.01,017.221,109.10-9.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,553.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5456.34178.3560.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,631.592,586.0028.8 %5.0893.71545.3039.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,799.75866.0069.1 %5.0570.44293.5548.5 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,876.894,630.805.0 %2.51,007.79592.8041.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,060.510.00100.0 %5.0684.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,544.316,540.10-43.9 %0.0798.62486.4039.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,640.746,117.4536.5 %5.0713.69393.9044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)35,373.057,010.2680.2 %5.02,405.34894.2662.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 124,289.4812,609.6448.1 %5.01,231.72841.0031.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,164.1111,635.3460.1 %5.01,353.51850.2537.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,516.475,673.9112.9 %5.0302.84628.90-107.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง61,354.6259,285.003.4 %1.51,048.37880.6516.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง26,288.0932,654.00-24.2 %0.0763.891,073.75-40.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง16,784.3715,484.427.7 %3.5631.81611.953.1 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง13,542.8714,022.95-3.5 %0.0576.78446.1022.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง50,921.1891,872.06-80.4 %0.0668.10296.5055.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,904.707,649.0048.7 %5.0624.74284.0554.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด49,034.6024,072.0050.9 %5.0758.60127.3783.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,596.3415,345.00-59.9 %0.01,728.48452.6773.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,727.2017,651.0051.9 %5.0760.77369.2451.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,562.622,416.0032.2 %5.0893.70682.1023.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,568.54783.0069.5 %5.0475.36193.7059.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง34,432.9511,085.0067.8 %5.03,989.869,318.35-133.6 %0.0
รวม 947,951 632,973 33.23 % 56,802 39,999 29.58 %