จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,433.45895.0063.2 %5.0371.09156.7257.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง17,856.241,243.3393.0 %5.062.8466.35-5.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,345.814,600.00-37.5 %0.0710.9696.9086.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,656.971,468.5659.8 %5.0599.3039.6293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,687.6714,481.00-23.9 %0.02,443.85740.1169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,880.32475.0087.8 %5.0247.5783.6466.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,685.08539.0085.4 %5.0241.2872.2370.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,848.46256.0093.3 %5.0383.9662.9383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,601.20313.0091.3 %5.0282.4662.8177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,607.80427.0088.2 %5.0145.8439.4772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,614.07542.0085.0 %5.0185.1147.5274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,914.88442.0088.7 %5.0347.4424.9392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,812.13486.0087.3 %5.0243.8514.2394.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,066.564,861.17-19.5 %0.0848.43187.1577.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,442.57693.0071.6 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง6,044.042,351.0061.1 %5.0923.54620.3532.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,561.991,428.0059.9 %5.0484.89298.4638.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง5,819.55914.0084.3 %5.0694.36332.5052.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,582.462,539.0044.6 %5.0903.551,067.80-18.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,966.622,464.00-25.3 %0.0476.86773.45-62.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,641.934,271.008.0 %4.01,283.86870.2032.2 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,451.922,831.0048.1 %5.0683.78255.4962.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,548.1410,672.3121.2 %5.01,207.81281.4276.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,515.282,601.9226.0 %5.0770.45511.0033.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,820.551,196.0034.3 %5.045.54131.29-188.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,725.53225.0091.7 %5.0447.1696.3678.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,210.33742.0076.9 %5.0504.21430.3514.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,211.293,332.20-3.8 %0.0675.35285.0057.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง6,969.035,171.9625.8 %5.08,495.931,802.2078.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,259.246,406.00-21.8 %0.01,530.23544.4164.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,344.722,090.0051.9 %5.0523.60337.2135.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,526.756,641.74-20.2 %0.01,169.76144.1287.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,680.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5808.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,544.413,096.0012.7 %5.0827.49359.1056.6 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,617.731,117.0069.1 %5.0770.44424.6344.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,419.122,191.0050.4 %5.0884.54426.4851.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,145.904,751.027.7 %3.5656.35220.2166.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,740.091,723.0084.0 %5.02,900.43405.0486.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 41,836.3426,536.0736.6 %5.0823.17311.7262.1 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,423.138,174.30-27.3 %0.0385.27375.002.7 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,532.03881.0065.2 %5.0409.14120.0070.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,800.32443.7084.2 %5.0556.54204.9263.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,135.864,224.33-2.1 %0.0770.45430.7644.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,585.42398.0088.9 %5.0732.41152.7679.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 236,619.557,422.6479.7 %5.01,167.32654.5543.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1111,207.8814,097.2187.3 %5.01,086.93541.5050.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,103.953,933.6484.9 %5.0320.67293.988.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,000.5592,844.00-9.2 %0.01,542.12613.7960.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,438.9413,541.0046.8 %5.0684.22592.3813.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง157,380.1918,361.0088.3 %5.03,243.92470.2585.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง17,986.9214,741.5218.0 %5.0607.40436.7428.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน10,821.92248.3497.7 %5.0513.34626.75-22.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,558.8714,489.0063.4 %5.0525.74514.172.2 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง34,646.7615,581.5255.0 %5.01,603.011,653.60-3.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,401.492,344.8831.1 %5.0668.29509.6823.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,693.73909.0066.3 %5.0443.76189.4557.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,103.8716,837.801.6 %0.54,178.201,900.0054.5 %5.0
รวม 814,398 356,486 56.23 % 54,637 23,274 57.40 %