จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,619.091.00100.0 %5.0388.32141.5563.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,720.108,027.7141.5 %5.078.73155.13-97.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,600.701,059.0059.3 %5.0369.2971.9080.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,971.301,213.0059.2 %5.0521.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,000.3614,372.2031.6 %5.02,156.81481.6577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,016.751,036.0079.3 %5.0230.2247.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,596.80324.0091.0 %5.0238.42157.7033.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,055.82580.0085.7 %5.0169.3419.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,669.79717.0080.5 %5.0217.0671.2567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,659.76411.0088.8 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,556.54331.0090.7 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,570.61280.0092.2 %5.0215.1276.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,597.86318.0091.2 %5.0190.53117.8038.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,484.27399.0088.5 %5.0195.99118.7539.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,486.84191.0094.5 %5.0233.4176.0067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,559.19223.0093.7 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,488.82190.0094.6 %5.0250.21127.3049.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,391.714,385.8957.8 %5.0548.87155.8071.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,269.861,304.0060.1 %5.0654.55516.8021.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,580.82584.0077.4 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,109.401,360.0073.4 %5.01,415.191,964.60-38.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,034.241,434.0052.7 %5.0559.47441.7521.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,060.91610.0080.1 %5.0559.47579.50-3.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,491.141,897.0045.7 %5.0749.63578.3422.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,325.093,126.006.0 %3.0516.06243.6952.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,035.394,221.1616.2 %5.01,377.161,415.50-2.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,312.101,818.2645.1 %5.0673.55342.0049.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,584.6011,582.0114.7 %5.01,187.00179.7884.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,403.282,115.8137.8 %5.0711.60344.9151.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี6,024.63984.0083.7 %5.043.2032.2125.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,207.981,060.0067.0 %5.0635.5356.0591.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,753.72240.0091.3 %5.0445.37377.1515.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,471.162,891.5447.1 %5.0806.68265.2467.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,950.651,682.6675.8 %5.01,890.591,699.0510.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,604.684,692.0038.3 %5.01,510.271,612.03-6.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,910.52940.0080.9 %5.0787.66342.0056.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,288.108,570.007.7 %3.51,529.28142.5090.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,430.372,114.0079.7 %5.0559.47448.5319.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,627.58920.0074.6 %5.0806.68494.0038.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี5,545.92960.0082.7 %5.0825.68400.9051.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,804.712,090.0056.5 %5.01,053.881,072.69-1.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,735.501,847.0032.5 %5.0426.3663.8185.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี24,127.549,579.0060.3 %5.0527.08213.7559.4 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี57,896.77142,762.38-146.6 %0.0856.04980.35-14.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,945.411,100.0062.7 %5.0521.42181.8665.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,210.823,974.615.6 %2.51,015.85467.8653.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,397.891,325.4061.0 %5.0540.44416.1023.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,137.046,517.8046.3 %5.01,225.03557.6554.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,810.172,500.0034.4 %5.0882.7447.0094.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,470.981,123.2679.5 %5.01,072.90887.8017.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,997.062,076.0074.0 %5.0992.48595.6340.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 343,590.379,685.1077.8 %5.0720.71663.957.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 198,903.9612,229.2987.6 %5.0723.88355.1150.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 228,957.2710,530.6763.6 %5.0850.64750.7411.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,028.274,795.8720.4 %5.0305.57202.3533.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี45,492.1538,526.0015.3 %5.0856.501,573.20-83.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี37,990.8527,952.9926.4 %5.0655.58620.355.4 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี57,900.5526,916.0053.5 %5.0569.90561.351.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี73,832.0921,058.3871.5 %5.0616.611,343.60-117.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี46,567.5414,743.9968.3 %5.0564.291,465.06-159.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี90,706.4323,433.4974.2 %5.0604.78564.276.7 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,654.7415,897.00-25.6 %0.01,311.462,182.53-66.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,035.862,255.0025.7 %5.0559.47178.3268.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี4,197.85622.0085.2 %5.0331.26469.83-41.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,333.6415,228.0065.7 %5.06,743.8310,776.55-59.8 %0.0
รวม 936,794 487,934 47.91 % 49,649 41,886 15.64 %