จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,738.17141.0096.2 %5.0501.65252.1949.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,902.099,260.0083.4 %5.0960.18585.8539.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04550.2547.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,344.915,139.8077.0 %5.0403.95142.3764.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,773.591,924.0030.6 %5.0250.47121.6051.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,584.4395.2597.3 %5.0470.3590.4980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,784.9016,352.0028.2 %5.01,909.88432.9477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,548.96489.0086.2 %5.0172.9287.4049.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,588.76595.0083.4 %5.0220.3757.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,517.64268.0092.4 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,514.51435.0087.6 %5.0258.1579.8069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,487.23291.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,708.12575.0084.5 %5.0281.3282.6570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,636.418,559.4026.4 %5.01,017.38382.1062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,031.591,503.0050.4 %5.0610.14668.80-9.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74175.7556.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,876.462,019.0058.6 %5.01,414.421,326.206.2 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา4,398.151,388.0068.4 %5.0614.35247.9559.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา4,943.93687.0086.1 %5.0558.70429.2423.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา7,952.805,148.0035.3 %5.0930.73142.5084.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,401.797,166.003.2 %1.51,475.04792.4846.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,768.313,517.9826.2 %5.01,281.311,130.5011.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,041.061,731.5043.1 %5.0653.78236.9863.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,188.6412,523.665.0 %2.51,357.37318.8276.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,929.772,974.0024.3 %5.0977.05215.9777.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.42101.46-60.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,467.06967.0060.8 %5.0463.6231.5493.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,667.36553.0079.3 %5.0501.66415.5517.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,174.484,075.002.4 %1.0920.00507.3044.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา7,863.2236,550.00-364.8 %0.01,815.5913,364.75-636.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,376.824,835.2753.4 %5.02,118.011,122.7347.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,497.711,868.0046.6 %5.0668.97436.9834.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,562.168,094.1123.4 %5.01,189.13114.4690.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,588.901,401.0086.8 %5.0710.83231.7167.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,111.733,821.337.1 %3.5881.97181.7879.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,981.852,238.0055.1 %5.0748.91342.2054.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,572.063,136.5043.7 %5.01,034.10365.7564.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,300.752,984.429.6 %4.5496.04225.0854.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,801.923,441.0064.9 %5.0767.92558.3027.3 %5.0
รจก.ยะลา 25,943.3748,569.35-87.2 %0.0694.19728.00-4.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,289.155,402.90-26.0 %0.0653.78220.4066.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,639.62312.2491.4 %5.0713.99326.3154.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,772.931,891.0031.8 %5.0421.20163.4061.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,026.734,988.73-23.9 %0.01,015.08605.1040.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,583.641,228.0065.7 %5.0843.94177.7578.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,302.2211,714.90-172.3 %0.01,021.43972.674.8 %2.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา12,197.553,893.2468.1 %5.0420.8117.3295.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,017.152,749.3082.8 %5.01,861.82589.0068.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 191,017.8417,875.2180.4 %5.0999.94309.1869.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,855.4411,365.2356.0 %5.01,134.63613.7045.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 288,797.373,247.1896.3 %5.0434.09701.10-61.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา54,833.2762,581.00-14.1 %0.01,245.561,292.00-3.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา31,933.7527,821.0012.9 %5.0648.50179.9172.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,057.5313,951.9930.4 %5.0613.470.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,024.6615,972.0030.6 %5.0649.551,383.20-112.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง29,241.1017,745.0039.3 %5.0934.60477.8548.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,443.0218,685.02-78.9 %0.02,901.452,889.000.4 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,264.4559,934.06-10.4 %0.01,188.56275.8276.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,194.064,106.002.1 %1.0767.87653.6014.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,048.46164.0092.0 %5.0204.25544.35-166.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา75,198.8917,246.0077.1 %5.021,480.7812,798.3540.4 %5.0
รวม 869,310 508,191 41.54 % 71,722 52,673 26.56 %