จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,576.971,363.0047.1 %5.0462.22323.2130.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,803.5218,360.14-43.4 %0.076.90141.02-83.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,954.949,247.0042.0 %5.0101.70299.52-194.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,618.835,521.77-19.5 %0.0728.46297.3559.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,964.952,083.0029.7 %5.0350.4242.5787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,041.4411,790.00-6.8 %0.02,649.061,163.7556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,931.49904.0077.0 %5.0205.6579.1661.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,121.25345.0091.6 %5.0181.4884.5553.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,961.3913.0099.7 %5.0160.3853.5666.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,285.59339.0092.1 %5.0201.2257.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,662.66341.0090.7 %5.0294.6457.0880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,924.32264.0093.3 %5.0329.2483.5874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,634.53391.0089.2 %5.0362.7683.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,557.27371.0089.6 %5.0433.7529.1093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,318.29701.0083.8 %5.0406.6383.7479.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,688.10353.0090.4 %5.0252.00149.1540.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ996.2313.0098.7 %5.0222.49177.6520.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,877.95228.0094.1 %5.0187.7083.6255.5 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,791.9522,198.94-126.7 %0.01,234.78521.0557.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,646.0412,672.81-0.2 %0.0720.09532.0026.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,906.525,993.0045.1 %5.0709.431,054.50-48.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,624.701.00100.0 %5.0333.22242.2527.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,480.97526.0078.8 %5.0402.7447.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,588.65745.0071.2 %5.0500.83294.5041.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,861.49976.0065.9 %5.0519.2263.5987.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,431.764,873.0060.8 %5.01,470.071,457.300.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,476.001,186.0065.9 %5.0747.46672.3010.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส9,695.84695.6092.8 %5.0705.171,312.10-86.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,992.222,786.0030.2 %5.01,051.81721.0031.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,038.012,668.01-30.9 %0.0502.14262.8947.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,995.032,149.0046.2 %5.01,051.73929.0711.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,075.58986.7067.9 %5.0671.40356.2546.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,009.069,683.44-7.5 %0.01,298.9397.1492.5 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส88,914.2096,457.46-8.5 %0.0644.29451.3030.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,305.361,521.0054.0 %5.0766.48470.1638.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,201.335,132.0054.2 %5.071.9294.11-30.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส2,946.671,459.0050.5 %5.0728.45100.0786.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,757.33830.0069.9 %5.0538.29616.78-14.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,033.892,807.7987.8 %5.09,038.44295.0096.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,263.3710,035.0038.3 %5.03,504.782,720.4722.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,329.2219,276.00-261.7 %0.01,508.102,820.91-87.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส6,795.202,732.0059.8 %5.0785.51404.9348.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,661.857,267.00-28.4 %0.01,641.22184.5288.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,397.251,126.0084.8 %5.0709.43914.85-29.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,574.673,583.00-0.2 %0.0918.61787.5514.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,035.642,483.0038.5 %5.0823.53474.6042.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,674.572,706.0042.1 %5.01,298.93430.6366.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,692.782,168.0019.5 %5.0500.26118.7676.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,812.816,624.0043.9 %5.0498.55281.8043.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 43,711.4933,268.5223.9 %5.0756.421,056.97-39.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,958.116,619.00-67.2 %0.0614.35248.9059.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,974.123,843.003.3 %1.51,032.70627.9539.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,823.191,849.0034.5 %5.0557.30172.9069.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,441.114,660.5414.3 %5.01,241.85629.2549.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,155.282,294.0055.5 %5.0861.56206.5576.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,932.924,102.0316.8 %5.0994.67754.5024.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,974.766,614.4955.8 %5.0964.51736.2523.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)11,401.557,278.0036.2 %5.02,566.00770.7670.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1119,832.6918,707.6284.4 %5.01,273.221,007.2320.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 284,006.5211,040.4886.9 %5.01,846.571,803.102.4 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,215.622,974.00-144.6 %0.0267.29201.7824.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,147.0410,836.0062.8 %5.0816.91586.5628.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก59,458.3418,219.3069.4 %5.0873.481,608.63-84.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,521.3614,091.00-33.9 %0.01,935.373,208.95-65.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,491.052,208.4736.7 %5.0785.50815.61-3.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,552.191,986.0022.2 %5.0443.22290.1334.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส63,139.8718,240.0071.1 %5.06,072.229,913.40-63.3 %0.0
รวม 855,667 455,807 46.73 % 67,406 47,658 29.30 %