จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,584.64583.0077.4 %5.0380.94312.6117.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,187.3615,624.00-117.4 %0.044.13114.74-160.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,289.151,332.0059.5 %5.0350.27146.9258.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,393.921,980.0041.7 %5.0609.1333.2394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,487.554,607.0029.0 %5.01,293.71224.7682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,215.74334.0092.1 %5.0418.9761.1685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,852.2281.0097.9 %5.0251.3195.5262.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,838.78211.0094.5 %5.0393.0595.0975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,035.4695.0097.6 %5.0551.27411.3525.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,864.9083.0097.9 %5.0258.08102.9560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,778.5683.0097.8 %5.0338.92102.9569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,261.2195.0097.8 %5.0220.76411.35-86.3 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ9,007.208,159.009.4 %4.5950.26295.5768.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,839.6515,624.00-222.8 %0.0818.31413.8749.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,933.54835.0071.5 %5.0437.99347.5820.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,879.622,369.0038.9 %5.0799.29413.8748.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,352.291,363.0059.3 %5.0590.12657.22-11.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,019.65888.0070.6 %5.0457.01313.6631.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,787.71820.0078.4 %5.0723.23302.3158.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,629.181,648.00-1.2 %0.0381.97337.1111.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,442.911,266.0071.5 %5.01,008.47337.1166.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,618.181,785.0050.7 %5.0685.2066.5090.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ7,370.27850.1688.5 %5.0856.34449.8247.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,756.001,954.0058.9 %5.0666.18434.9934.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,274.91777.0076.3 %5.0666.1868.3189.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,056.74695.0077.3 %5.0514.05268.1947.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,534.273,160.0010.6 %5.0647.17323.3450.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,840.008,373.0047.1 %5.05,020.85798.6884.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,253.224,726.0048.9 %5.01,122.57850.2524.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,847.941,700.0070.9 %5.01,521.90251.7583.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,307.011,700.0060.5 %5.0685.20251.7563.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,309.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5552.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,509.441.00100.0 %5.0647.17635.661.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ6,674.023,145.0052.9 %5.0894.37683.7923.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,643.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,903.421,618.0044.3 %5.0457.0193.7079.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,301.732,618.0076.8 %5.0938.63598.6136.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 36,816.7725,465.8330.8 %5.0741.38549.5825.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,936.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5437.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,445.491,549.5065.1 %5.0571.10408.5028.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,448.96681.0087.5 %5.01,407.8196.9393.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,423.461,700.0050.3 %5.0628.15251.7559.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,423.041,034.0069.8 %5.0609.13336.3044.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,401.982,645.0022.3 %5.0609.1339.9493.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ146,249.7514,425.7690.1 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,717.572,500.0067.6 %5.0296.75253.6514.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา60,687.571,548.0097.4 %5.0751.08844.29-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ30,569.6325,591.0116.3 %5.0612.83417.6931.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,426.2412,972.00-13.5 %0.01,513.091,344.7211.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,422.46612.0082.1 %5.0609.13302.3150.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,683.68350.0087.0 %5.0323.89251.7522.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,977.921,700.0090.0 %5.03,759.06253.6593.3 %5.0
รวม 509,623 183,956 63.90 % 40,664 17,900 55.98 %