จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,731.79461.0083.1 %5.0126.58180.06-42.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,170.478,210.0042.1 %5.0123.9974.8939.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,199.202,423.0024.3 %5.0563.42170.2069.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,158.442,010.0036.4 %5.0544.4091.3483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,368.639,569.007.7 %3.52,426.96359.0685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,871.96542.0086.0 %5.0187.00116.5837.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,614.17716.0084.5 %5.0190.8779.2158.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,937.79466.0088.2 %5.0191.75100.8047.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,200.72719.0086.2 %5.0259.3156.7478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,047.35967.0076.1 %5.0318.0143.4986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,745.34437.0088.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,199.143,302.0021.4 %5.0811.88390.1851.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,501.75530.0078.8 %5.0354.66177.2150.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,830.571,995.0047.9 %5.0791.61362.1954.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,682.734,952.02-34.5 %0.0768.91342.0155.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1249,800.3329,157.7141.5 %5.018,531.482,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,036.942,082.0031.4 %5.0506.34475.006.2 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,583.064,945.0011.4 %5.01,438.151,787.22-24.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,128.8415,373.8152.1 %5.01,534.3787.8594.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,586.794,520.551.4 %0.51,032.25255.0575.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,142.2324.6698.8 %5.0440.10882.72-100.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,705.882,813.0040.2 %5.01,206.251,270.96-5.4 %0.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,586.392,130.0040.6 %5.0715.55209.8170.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,683.442,399.6048.8 %5.01,636.673,033.28-85.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,547.452,515.5244.7 %5.0886.69233.6973.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,864.601,506.0061.0 %5.0829.56226.4772.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,303.491,653.0050.0 %5.0601.4550.4791.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท76,686.151,320.0098.3 %5.04,557.37590.5287.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,576.503,722.16-4.1 %0.0696.53507.3927.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,573.335,580.00-0.1 %0.01,209.96246.1479.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,114.244,073.0066.4 %5.0962.76713.3625.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,504.162,380.8732.1 %5.0438.56396.979.5 %4.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,985.679,332.08-87.2 %0.01,095.87114.0089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,427.612,984.0073.9 %5.0677.51513.0024.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,496.743,449.4023.3 %5.0677.49429.1036.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,569.383,844.0015.9 %5.01,057.81490.9153.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,847.592,188.0043.1 %5.01,212.94297.8875.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,042.052,541.0016.5 %5.0487.362.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท11,094.361,028.0090.7 %5.0563.42298.8747.0 %5.0
รจจ.ชัยนาท 36,511.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5598.01352.0941.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,951.783,513.85-19.0 %0.0430.31166.3561.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,291.202,966.009.9 %4.5624.20301.7951.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,872.022,395.0016.6 %5.0430.31363.7915.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,834.173,865.8033.7 %5.0715.55354.5350.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,281.791,408.0057.1 %5.0601.45169.2271.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,990.121,105.2563.0 %5.0783.77213.7872.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท393,022.789,231.7897.7 %5.01,262.93689.7945.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,017.213,081.8438.6 %5.0294.63798.82-171.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,722.28107,282.00-39.8 %0.01,294.55710.0645.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท175,836.4830,445.0082.7 %5.03,348.321,224.1563.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม80,818.7111,273.8686.1 %5.0515.20463.7510.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท57,765.321,120.3998.1 %5.01,310.161,874.17-43.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,166.081,077.4966.0 %5.0544.40401.3426.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,650.071,262.0072.9 %5.0296.49235.2620.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท51,125.9219,560.0061.7 %5.02,649.042,732.45-3.1 %0.0
รวม 1,209,493 348,451 71.19 % 66,355 29,559 55.45 %