จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี17067.324955.071.0 %5.02372.02552.6909876.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี21394.2724129.629-12.8 %0.04432.66021113.01674.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี19453.4719682.050.2 %5.03627.2397306.1755191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี121866.56138748.0-13.9 %0.021996.8985870.180773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี37313.80142505.309-13.9 %0.02134.7998308.14285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย26100.176904.073.5 %5.02175.24282.85387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค31385.519279.070.4 %5.01401.96472.3779966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท25453.527601.070.1 %5.01401.64206.748585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ24020.8796449.073.2 %5.01603.74215.032586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง23510.3715417.077.0 %5.01118.16242.4495178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก24683.255772.076.6 %5.01900.92442.3080176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้23359.6414651.080.1 %5.0855.40997293.4645165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง23131.837527.067.5 %5.0952.32001176.05481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน23611.092543.089.2 %5.01150.62249.11478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด23244.8911195.094.9 %5.01054.38198.58881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง22805.421968.091.4 %5.01767.96412.0814876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ32256.7115791.082.0 %5.01105.98354.644567.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี30068.62135115.0-16.8 %0.06810.79984727.427730.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี10299.8312348.0-19.9 %0.04956.91996647.2163-34.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี27852.6215964.078.6 %5.03741.35992987.132620.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี17645.3914912.072.2 %5.03057.02720.837911.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี23757.9315617.034.3 %5.04996.319816357.262-227.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี13097.38124141.359-84.3 %0.02778.06014867.5054-75.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี30884.518865.038.9 %5.08076.78036275.804222.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)22538.4819117.015.2 %5.04806.06983078.956535.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี51760.43105110.14-103.1 %0.08191.31982630.660267.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)57859.1652231.349.7 %4.516481.1021430.791.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี19984.47114874.025.6 %5.04625.39012017.619456.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)25056.11931239.34-24.7 %0.08493.47071597.82481.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 246720.41845027.253.6 %1.518661.026602.564.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี55272.60949397.46110.6 %5.017392.021482.9591.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี23762.8016846.071.2 %5.03722.1602319.4754991.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี21023.60910138.451.8 %5.03037.56012693.33311.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี21574.64112236.043.3 %5.04616.35992297.7350.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี46341.37134572.025.4 %5.07449.280310335.966-38.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี57214.05110794.081.1 %5.07373.234681.514636.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี23906.827459.068.8 %5.04311.66021202.772.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี49289.14171894.188-45.9 %0.09903.6602843.82891.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี19414.6812865.033.7 %5.03703.31981347.783963.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี21814.2317309.020.7 %5.04652.27982774.636540.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี11331.1121758.0-92.0 %0.05452.62013151.102542.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี27885.2418816.032.5 %5.06251.28032324.678562.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี36418.3429727.018.4 %5.04083.4199203.85195.0 %5.0
สพ.สระบุรี89148.0759317.533.5 %5.03563.08012250.43636.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี422207.06329792.3121.9 %5.06415.12993299.575948.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี16117.2217732.052.0 %5.02427.31237.656549.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี31776.05129476.9497.2 %3.54882.14013606.226.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี20467.22112994.036.5 %5.04254.60012268.054946.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี39603.1849127.02-24.0 %0.09027.80083235.764.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี22070.94911272.048.9 %5.04787.2402972.1334879.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี23759.31129593.57-24.6 %0.04197.543191.762524.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1176447.3996925.76645.1 %5.05849.213070.675547.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒261099.8473637.60271.8 %5.09100.13963724.92759.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี64569.53123784.6663.2 %5.01916.762230.6665-16.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี503577.75597795.0-18.7 %0.08838.71974019.753954.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก190721.27150600.021.0 %5.04560.29983779.518617.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์264310.25318265.0-20.4 %0.06436.37997485.0122-16.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี533711.63318793.040.3 %5.04386.18025216.627-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี182575.69174572.04.4 %2.04297.20026197.2773-44.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี280428.13111356.0260.3 %5.03609.83179.682911.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค289708.44142512.050.8 %5.03456.525956.8037-72.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี63621.461117800.22-85.2 %0.09834.71978940.59189.1 %4.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี62458.44991973.57-47.3 %0.022238.95110490.70252.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี150355.73100747.7833.0 %5.06342.962085.2567.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 35502.82824739.030.3 %5.06023.28035477.99469.1 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี17179.748432.400450.9 %5.02923.56011868.60136.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี228169.2868527.070.0 %5.020639.22124108.236-16.8 %0.0
รวม 5,283,019 3,923,257 25.74 % 5.0 388,685 225,191 42.06 % 5.0