จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล11563.086642.042.6 %5.02355.89991747.049925.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล181244.5870250.061.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล18710.7624920.641-33.2 %0.03382.79981311.9561.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล18205.676915.062.0 %5.03040.5193.562593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล54588.74248802.4810.6 %5.010913.13876.064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล29589.6022214.092.5 %5.01408.4401301.1499978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน22192.772873.087.1 %5.01006.68442.6999856.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง22608.8592799.087.6 %5.01551.8401570.063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ25533.5612838.088.9 %5.01078.5456.057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู23047.1093719.083.9 %5.01772.04456.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า25550.2894157.083.7 %5.02133.9199452.722578.8 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล68970.99256983.86717.4 %5.04911.33013268.600133.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน27093.52930661.0-13.2 %0.03745.041222.6567.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล20871.688479.059.4 %5.04352.60012733.149937.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล16428.096180.899962.4 %5.02565.12011581.749938.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล28993.71111305.061.0 %5.07604.33984913.495135.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล18834.248502.054.9 %5.03515.88991692.570951.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล18013.6216693.062.8 %5.03154.62014953.2998-57.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล16247.2312388.023.8 %5.02355.89995344.5859-126.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล25658.3518751.026.9 %5.05535.12012371.557.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล25330.27911867.053.2 %5.05930.93993806.080135.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล18741.1317943.057.6 %5.03458.83011867.746.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล27317.28952382.379-91.8 %0.05761.56011536.1573.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล20228.1713039.035.5 %5.03820.14991053.549972.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 13042.53815.070.7 %5.0270.23999437.75751-62.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล19561.094471.077.1 %5.03858.1602217.1414994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล16950.985466.067.8 %5.02736.231357.939550.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล24304.37123011.2115.3 %2.54409.66021621.6563.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07547.2710384.3-37.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล26944.53925481.05.4 %2.56349.25982820.992455.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล19999.488910.055.4 %5.03877.21681.756556.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล28447.10949029.762-72.4 %0.06577.5406.35393.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล64390.845635.091.2 %5.03496.85991818.348.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล21053.78114704.030.2 %5.04371.60992415.16644.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล18720.848022.057.1 %5.03515.89991440.75159.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล21952.18478.061.4 %5.04657.10012380.889948.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล17488.3510008.042.8 %5.02584.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล53265.71950997.04.3 %2.02185.60991526.358930.2 %5.0
รจจ.สตูล 185168.55173835.276.1 %3.03557.293288.94247.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล15845.762864.081.9 %5.02222.82011008.2554.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล21655.689694.055.2 %5.04523.751810.414960.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล16312.546361.061.0 %5.03078.541617.8547.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล26672.80125413.594.7 %2.04276.56012661.899937.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล25895.56113872.546.4 %5.03687.0454.36299998.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล23382.3438341.461-64.0 %0.04297.043216.399925.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล169403.854437.43867.9 %5.07679.74024072.649947.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล25264.94118923.025.1 %5.01718.56992025.8135-17.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล312190.0274542.012.1 %5.05758.73976253.0-8.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล159253.09107885.5732.3 %5.04167.547298.0518-75.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู207078.3183454.059.7 %5.03462.23972539.9726.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล58795.31385122.25-44.8 %0.07732.80036916.799810.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 19740.22111698.7940.7 %5.03744.10992243.044940.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล15506.163239.079.1 %5.02089.7885.3999657.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล201355.8457291.1671.5 %5.014919.06115663.8-5.0 %0.0
รวม 2,595,206 1,606,308 38.10 % 5.0 216,123 136,218 36.97 % 5.0