กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 128,360.93113,895.0011.3 %5.06,283.29816.5487.0 %5.0
รวม 128,361 113,895 11.27 % 6,283 817 87.00 %