กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 137,008.6199,541.0027.3 %5.07,512.071,479.2180.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,968.284,290.0728.1 %5.02,488.92749.4669.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,499.705,010.848.9 %4.02,013.84624.1569.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,406.253,921.5227.5 %5.02,434.461,188.4551.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,308.194,271.0019.5 %5.01,933.70224.1188.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,104.894,946.2019.0 %5.02,682.481,140.9557.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,214.993,540.0032.1 %5.02,093.42275.5086.8 %5.0
รวม 170,511 125,521 26.39 % 21,159 5,682 73.15 %