กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 138,994.2399,541.0028.4 %5.07,512.071,479.2180.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,061.174,290.0729.2 %5.02,488.92749.4669.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,499.705,010.848.9 %4.02,013.8426.2898.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,656.123,921.5230.7 %5.02,434.461,188.4551.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,308.194,271.0019.5 %5.01,933.70224.1188.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,081.414,946.2018.7 %5.02,682.481,140.9557.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,293.413,540.0033.1 %5.02,093.42275.5086.8 %5.0
รวม 172,894 125,521 27.40 % 21,159 5,084 75.97 %