กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 167,164.70143,596.3014.1 %5.06,671.001,477.9377.8 %5.0
รวม 167,165 143,596 14.10 % 6,671 1,478 77.85 %