กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 164,776.64143,596.3012.9 %5.06,671.001,477.9377.8 %5.0
รวม 164,777 143,596 12.85 % 6,671 1,478 77.85 %