กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง409,071.25309,530.0024.3 %5.011,057.718,541.9022.8 %5.0
รวม 409,071 309,530 24.33 % 11,058 8,542 22.75 %