กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง414,999.81309,530.0025.4 %5.011,057.718,541.9022.8 %5.0
รวม 415,000 309,530 25.41 % 11,058 8,542 22.75 %