กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 334,512.75153,395.0054.1 %5.07,630.885,075.5033.5 %5.0
รวม 334,513 153,395 54.14 % 7,631 5,076 33.49 %