กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน89,383.1610,000.0088.8 %5.05,282.76915.0282.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ92,860.3828,887.0068.9 %5.01,505.891,110.9626.2 %5.0
รวม 182,244 38,887 78.66 % 6,789 2,026 70.16 %