กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ180,949.86323,119.00-78.6 %0.06,696.011,592.0376.2 %5.0
รวม 180,950 323,119 -78.57 % 6,696 1,592 76.22 %