กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ29,031.10ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบ221,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44,556.90ประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)674,404.88385,889.9742.8 %5.023,595.6419,541.6017.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)148,726.52107,293.4927.9 %5.07,493.311,627.5078.3 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ51,147.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,137.05ประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,349.4122,671.0017.1 %5.01,702.19950.4044.2 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)119,238.7972,126.0039.5 %5.06,242.642,567.8558.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)511,772.00260,975.7349.0 %5.012,025.0525,548.05-112.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,637,607.00164,485.0090.0 %5.09,797.667,631.3522.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)359,699.50270,351.0024.8 %5.014,824.853,798.5074.4 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)150,663.4265,860.0056.3 %5.06,567.826,776.50-3.2 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,131,517.00835,228.7526.2 %5.030,630.6425,731.1016.0 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)164,904.11102,251.0038.0 %5.06,208.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,611,958.60555,372.1365.5 %5.036,180.8821,612.9540.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)299,751.09145,874.0051.3 %5.013,268.266,490.4051.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ394,794.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,667.85ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39791,993.38505,320.0336.2 %5.016,950.126,891.2559.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)509,859.56458,194.7210.1 %5.022,568.8823,910.90-5.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)780,370.31383,658.8450.8 %5.016,351.549,151.6544.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบ9,691.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.00ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบ30,655.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)823,393.06499,652.3839.3 %5.016,148.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ไม่ครบ179,565.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,298.50ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ418,025.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
กลุ่ม รพ.ทภ.21,331,363.301,001,883.3024.7 %5.08,191.245,485.0033.0 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,104,217.50558,948.9449.4 %5.03,937.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.97,872.5229,847.2669.5 %5.02,450.101,978.5019.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.84,144.2728,505.0066.1 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.31,832.6023,219.0027.1 %5.01,289.86687.5046.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,624,413.80868,467.3146.5 %5.061,509.9419,176.2068.8 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ50,362.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ20,479.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ41,714.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
บชร.2390,834.25171,142.9756.2 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.3ไม่ครบ495,491.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)62,314.6722,682.9963.6 %5.01,619.551,305.0019.4 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.45,959.5411,073.6275.9 %5.01,180.401,229.20-4.1 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.36,223.254,867.4586.6 %5.0781.00648.0017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)189,673.1399,295.0047.6 %5.07,333.106,003.3518.1 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)579,424.94188,574.5067.5 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
พัน.สต.กส.ทบ.102,100.6345,389.0055.5 %5.02,799.32207.0092.6 %5.0
พัน.สท.38,066.5521,926.3842.4 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)849,198.56334,433.0060.6 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)364,876.6973,268.0079.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31661,354.13404,402.0038.9 %5.013,324.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบ370,457.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58,871.40ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ495,269.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,827.25ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )391,551.75118,138.2869.8 %5.09,680.149,618.600.6 %0.5
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)203,276.6658,434.7971.3 %5.06,112.683,478.7043.1 %5.0
มทบ.22819,604.94311,033.9462.1 %5.018,095.1810,665.0041.1 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)497,142.38118,564.0076.2 %5.011,215.695,793.8048.3 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)312,943.6695,639.6369.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )288,445.6962,911.0078.2 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)403,166.2570,943.6382.4 %5.09,554.059,237.153.3 %1.5
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)241,522.5676,417.0068.4 %5.05,705.584,512.2520.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)312,570.63119,978.3061.6 %5.07,733.932,557.5566.9 %5.0
มทบ.310534,770.3179,566.2885.1 %5.011,745.787,300.0037.9 %5.0
มทบ.32291,306.94137,179.0052.9 %5.06,979.935,013.0528.2 %5.0
มทบ.34ไม่ครบ126,923.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.35392,380.69199,063.5249.3 %5.09,254.817,893.5014.7 %5.0
มทบ.37241,798.7381,052.7666.5 %5.06,290.344,136.0034.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)107,647.1635,714.7066.8 %5.02,364.001,100.5053.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)236,033.9463,343.0973.2 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)326,636.5389,138.0072.7 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)131,330.2328,619.0078.2 %5.08,480.184,471.7047.3 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)267,841.5094,311.0064.8 %5.06,162.245,739.706.9 %3.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รพ.รร.จปร.128,525.9752,367.0059.3 %5.0594.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.กส.กส.ทบ.50,249.0234,451.5931.4 %5.03,001.941,310.3556.3 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบ136,121.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,830.00ประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.48,978.9136,752.0025.0 %5.02,598.121,406.0045.9 %5.0
รร.ส.สส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,398,287.102,811,631.00-101.1 %0.07,861.6513,736.80-74.7 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)408,661.25269,975.6933.9 %5.03,473.883,513.00-1.1 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)169,312.4756,672.1666.5 %5.07,937.693,993.8049.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไม่ครบ107,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ469.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)211,957.67205,661.003.0 %1.56,121.348,400.70-37.2 %0.0
ศสท.กส.ทบ.146,978.6353,995.2163.3 %5.08,467.604,369.8048.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 849,338.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,898.0411,682.2568.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)599,054.25256,226.5657.2 %5.026,965.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)73,439.7123,526.0068.0 %5.07,514.152,095.2572.1 %5.0
รวม 26,572,494 14,364,436 0.00 % 610,221 389,845 0.00 %