กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการทหารช่าง(กช.)0.000.000.0 %0.00.00259,029.590.0 %0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)148,726.520.000.0 %0.07,493.311,627.5078.3 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0051,147.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.0022,671.000.0 %0.00.00950.400.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)110,282.0972,126.0034.6 %5.06,242.640.000.0 %0.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)519,188.97260,975.7349.7 %5.012,025.0525,548.05-112.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,661,340.50164,485.0090.1 %5.09,797.667,631.3522.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)364,912.53270,351.0025.9 %5.014,824.853,798.5074.4 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.006,776.500.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)167,294.03102,251.0038.9 %5.06,208.250.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)764,558.69555,372.1327.4 %5.016,817.0921,612.95-28.5 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.00.006,490.400.0 %0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.006,891.250.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)515,381.50458,194.7211.1 %5.022,568.8823,910.90-5.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)789,009.13383,658.8451.4 %5.016,351.540.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00179,565.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.00.005,485.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,121,403.80558,948.9450.2 %5.03,937.450.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.96,433.2229,847.2669.0 %5.02,450.101,978.5019.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.85,459.0228,505.0066.6 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.32,240.7123,219.0028.0 %5.01,289.860.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,612,013.60868,467.3146.1 %5.061,509.9419,176.2068.8 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.20.000.000.0 %0.00.007,063.300.0 %0.0
บชร.30.00495,491.840.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)65,194.7622,682.9965.2 %5.01,619.551,305.0019.4 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.45,784.7911,073.6275.8 %5.01,180.401,229.20-4.1 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.004,867.450.0 %0.00.00648.000.0 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)196,698.0699,295.0049.5 %5.07,333.106,003.3518.1 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.00188,574.500.0 %0.00.0010,352.300.0 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พัน.สต.กส.ทบ.103,409.6145,389.0056.1 %5.02,799.32207.0092.6 %5.0
พัน.สท.38,661.3421,926.3843.3 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)377,513.0973,268.0080.6 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 310.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 360.00495,269.440.0 %0.00.0016,827.250.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )401,855.75118,138.2870.6 %5.09,680.140.000.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.150.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.22832,361.44311,033.9462.6 %5.018,095.1810,665.0041.1 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)515,555.06118,564.0077.0 %5.011,215.695,793.8048.3 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)327,407.4495,639.6370.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.00.004,032.600.0 %0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0070,943.630.0 %0.00.009,237.150.0 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0076,417.000.0 %0.00.004,512.250.0 %0.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)322,001.63119,978.3062.7 %5.07,733.932,557.5566.9 %5.0
มทบ.3100.000.000.0 %0.00.007,300.000.0 %0.0
มทบ.320.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.340.00126,923.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.35392,380.69199,063.5249.3 %5.09,254.810.000.0 %0.0
มทบ.370.000.000.0 %0.00.004,136.000.0 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)0.0089,138.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)136,194.3128,619.0079.0 %5.08,480.184,471.7047.3 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)277,761.5694,311.0066.0 %5.06,110.845,169.7015.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.รร.จปร.0.0052,367.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รร.กส.กส.ทบ.0.0034,451.590.0 %0.00.001,310.350.0 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รร.พธ.พธ.ทบ.49,688.7536,752.0026.0 %5.02,598.121,406.0045.9 %5.0
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,418,552.102,811,631.00-98.2 %0.07,861.6513,736.80-74.7 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)413,185.19269,975.6934.7 %5.03,473.883,513.00-1.1 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)169,312.4756,672.1666.5 %5.07,937.693,993.8049.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.00107,000.000.0 %0.00.00469.650.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)215,029.52205,661.004.4 %2.06,121.348,400.70-37.2 %0.0
ศสท.กส.ทบ.149,275.1653,995.2163.8 %5.08,467.604,369.8048.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 858,741.130.000.0 %0.036,898.0411,682.2568.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)74,252.6923,526.0068.3 %5.07,514.152,095.2572.1 %5.0
รวม 14,361,593 8,593,598 0.00 % 335,335 203,987 0.00 %