กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 141,668.4873,794.3047.9 %5.05,876.821,292.1478.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่116,973.3056,520.0051.7 %5.06,517.811,950.0070.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,733.8617,997.7939.5 %5.02,633.52466.8082.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น75,061.3237,772.0049.7 %5.02,093.36754.4164.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี116,858.8224,456.0079.1 %5.01,584.65378.7576.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา90,355.5340,399.0055.3 %5.02,732.47958.9564.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี45,039.3821,721.6051.8 %5.02,175.15430.5480.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี782,658.81841,000.00-7.5 %0.05,212.302,711.6248.0 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่78,995.1368,360.0013.5 %5.04,314.201,561.3663.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี134,894.17112,080.0016.9 %5.03,416.991,129.8166.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี123,294.20102,250.0017.1 %5.01,487.761,341.879.8 %4.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี149,085.17265,472.00-78.1 %0.02,161.443,357.50-55.3 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง114,406.46111,484.002.6 %1.02,664.85644.0075.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี157,569.1641,871.6173.4 %5.02,694.85629.0776.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี130,409.88111,706.0014.3 %5.02,726.51863.7068.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี122,422.69131,235.00-7.2 %0.03,910.63856.2078.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,110,191.501,490,355.00-34.2 %0.09,477.491,449.5084.7 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,978.5018,581.0054.7 %5.01,691.53241.7085.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน864,298.00822,337.004.9 %2.05,671.271,447.7274.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์175,192.64313,512.00-79.0 %0.01,734.451,393.9219.6 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,788.0519,219.0019.2 %5.01,368.89554.7059.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา315,966.88479,207.00-51.7 %0.01,862.48493.1673.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา53,121.1653,000.000.2 %0.5420.67181.5056.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ314,830.25344,735.00-9.5 %0.04,794.05966.0079.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง109,942.93150,732.13-37.1 %0.0496.66725.82-46.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,032,562.00566,880.8881.3 %5.04,413.69990.7977.6 %5.0
รวม 8,450,298 6,316,679 25.25 % 84,134 27,772 66.99 %