กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 0.0073,794.300.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,733.8617,997.7939.5 %5.02,633.52466.8082.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0037,772.000.0 %0.00.00754.410.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี116,858.8224,456.0079.1 %5.01,584.65378.7576.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา90,355.5340,399.0055.3 %5.02,732.47958.9564.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี45,039.3821,721.6051.8 %5.02,175.15430.5480.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี739,951.75841,000.00-13.7 %0.05,082.792,711.6246.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่78,995.1368,360.0013.5 %5.04,314.201,561.3663.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี123,294.20102,250.0017.1 %5.01,487.761,341.879.8 %4.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง114,406.46111,484.002.6 %1.02,664.85644.0075.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี157,569.1641,871.6173.4 %5.02,694.85629.0776.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00111,706.000.0 %0.00.00863.700.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี0.00131,235.000.0 %0.00.00856.200.0 %0.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.001,490,355.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง0.0018,581.000.0 %0.00.00241.700.0 %0.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลสงฆ์0.00313,512.000.0 %0.00.001,393.920.0 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,788.0519,219.0019.2 %5.01,368.89554.7059.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา315,966.88479,207.00-51.7 %0.01,862.48493.1673.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา53,121.1653,000.000.2 %0.5420.67181.5056.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ314,830.25344,735.00-9.5 %0.04,794.05966.0079.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.00717,613.000.0 %0.00.00990.790.0 %0.0
รวม 2,203,911 2,165,701 0.00 % 33,816 11,318 0.00 %