กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 139,644.6673,794.3047.2 %5.05,876.821,292.1478.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่114,631.7161,960.0045.9 %5.05,231.241,832.1065.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน28,940.9617,997.7937.8 %5.02,633.52466.8082.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น80,551.8437,772.0053.1 %5.02,093.36754.4164.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,747.4824,456.0079.2 %5.01,584.65378.7576.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา90,355.5340,399.0055.3 %5.02,732.47958.9564.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี43,049.6921,721.6049.5 %5.02,175.15430.5480.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี771,477.94841,000.00-9.0 %0.05,212.302,711.6248.0 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่77,995.1968,360.0012.4 %5.04,314.201,561.3663.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี139,849.94112,080.0019.9 %5.03,493.041,129.8167.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี120,652.19102,250.0015.3 %5.01,487.761,341.879.8 %4.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี147,452.84265,472.00-80.0 %0.02,161.443,357.50-55.3 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง113,919.62111,484.002.1 %1.02,664.85644.0075.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี158,795.3841,871.6173.6 %5.02,694.85629.0776.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี124,648.80111,706.0010.4 %5.02,726.51863.7068.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี121,082.18131,235.00-8.4 %0.04,039.87856.2078.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,094,331.601,490,355.00-36.2 %0.09,477.491,449.5084.7 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,978.5018,581.0054.7 %5.01,691.53241.7085.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน851,950.88822,337.003.5 %1.55,671.271,447.7274.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์179,324.44313,512.00-74.8 %0.01,786.801,393.9222.0 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,275.0219,219.0017.4 %5.01,368.30554.7059.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา311,453.06479,207.00-53.9 %0.01,862.48493.1673.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา52,362.2953,000.00-1.2 %0.0420.67181.5056.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ299,570.78344,735.00-15.1 %0.04,271.60966.0077.4 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง108,372.32150,732.13-39.1 %0.0496.66725.82-46.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,989,239.80717,539.0076.0 %5.04,413.69990.7977.6 %5.0
รวม 8,341,655 6,472,777 22.40 % 82,583 27,654 66.51 %